fbpx

Sijoitettujen lasten elämään liittyy monia muutoksia, menetyksiä ja haavoittavia kokemuksia. Koulu ja varhaiskasvatus ovat sijaishuoltopaikan ohella keskeisiä korjaavia kokemuksia tarjoavia turvapaikkoja. Monilla sijoitetuilla lapsilla on haasteita oppimisessa ja koulunkäynnissään. Koulupolku jää monilla katkonaiseksi ja kesken, mikä on vakava riski työelämään kiinnittymiselle ja aikuisuuden hyvinvoinnille. Myönteistä on se, että tutkitusti varhaisella tuella lapset pystyvät saamaan potentiaalinsa käyttöön, heidän hyvinvointinsa ja oppimistuloksensa paranevat. Sisukas-toiminta tarjoaa systeemisen tukimallin sijoitettujen lasten koulupolulle.

Sisukas Innokylän sivuilla

Koulunkäynnin sujuminen on tärkeä suojaava tekijä

Sijoitetulla lapsella on oikeus opetukseen ja tarvitsemaansa tukeen. Vastuusosiaalityöntekijän tehtävä on huolehtia, että lapsen oikeudet toteutuvat.

SISUKAS-malli tarjoaa työkaluja alakouluikäisten sijoitettujen lasten koulunkäynnin varhaiseen tukemiseen, suojaavien tekijöiden vahvistamiseen sekä monitoimijaisen yhteistyön haasteisiin. Toiminta on kehitetty pohjoismaisena yhteistyönä ja esikuvana on ollut Ruotsiin juurtunut Skolfam®-malli. Mallille myönnettiin 2016 Hyvä käytäntö -palkinto sekä TerveSos-palkinnon 2. sija.

 

SISUKAS-malli on sosiaalityön systemaattinen toimintatapa

SISUKAS-mallissa kootaan yhteen lapsen lähiverkosto; sosiaalityöntekijä, sijais-/vanhemmat, opettaja ja muita toimijoita tarpeen mukaan.  Lapsen omasta sosiaalityöntekijästä sekä konsultoivasta psykologista ja erityisopettajasta muodostettu alueellinen tiimi kartoittaa perhehoitoon sijoitetun (6–12 v.) lapsen tilanteen. Lapsen lähiverkosto toteuttaa suunnitelmallisesti kaksivuotiset tukitoimet ja seurannan. Vaikuttavuutta arvioidaan kahden vuoden päästä toteutettavalla uusintakartoituksella.

Toiminnan vaikutukset

Sisukas-mallia pilotoitiin Keski-Suomessa 2012-2016 RAY:n tuella. Maakunnan käyttöön tarjottiin jalkautuva konsultoiva tiimi. Kokeiluun liittyi vaikuttavuuden arviointitutkimus, jonka tuloksissa todettiin:

 • Kokeiluun osallistuneiden sijoitettujen lasten (6-12v.) oppimistulokset paranivat
 • Kokeilun alkaessa monen lapsen psyykkinen hyvinvointi oli haaste. Osalla tapahtui paranemista, osa saatiin ohjattua vahvemman avun ja terapian piiriin, osalla aloitettiin myös lääkitys
 • Lapset ja sijaisvanhemmat kokivat saaneensa apua ja tulleensa paremmin osallisiksi monialaisessa yhteistyössä
 • Monialainen verkostoyhteistyö tiivistyi, tiedonkulku parani
 • Ammattilaiset kokivat osaamisensa ja ymmärryksensä vahvistuneen sijoitettujen lasten erityiskysymyksissä
 • Materiaalit, koulutukset ja konsultaatiot tukivat mallin käyttöönottoa
 • Toiminnan on laskettu tuovan merkittäviä taloudellisia säästöjä, kun lasten edellytykset kiinnittyä peruskouluun ja sen jälkeisiin jatko-opintoihin sekä työelämään paranevat.

 

SISUKAS-toiminta tueksi jokaiselle sijoitetulle lapselle

SISUKAS-toiminnan levittäminen, juurruttaminen ja jatkokehittäminen Suomessa jatkuu. Olemme tukena alueellisessa lastensuojelun perhehoidon kehittämistyössä sekä työtavan paikallisessa soveltamisessa ja käyttöönotossa.

Tarjoamme:

 • Alueellisen monialaisen kehittämisfoorumin lastensuojelun ja koulun yhdyspinnoille. Sisukkaasti koulupolulla -kokonaisuus sisältää seminaareja, menetelmätyöpajoja, materiaaleja sekä konsultaatiota asiakastilanteisiin.
 • Tilauskoulutusta SISUKAS-mallista, sijoitettujen lasten kehityksestä, kiintymys- ja traumatietoisesta työotteesta, selviytyvyyden tukemisesta, voimavaralähtöisistä dialogeista ja monialaisesta yhteistyötä. Suunnittelemme koulutuksen tavoitteet ja sisällön yhdessä tilaajan kanssa.
 • Tukea, konsultaatiota ja työnohjausta sijoitettujen lasten osallisuutta ja toimijuutta vahvistavan työn kehittämisessä.
 • Lue lisää kumppanuuskehittämisestämme: MindMe-koulu kuuluu kaikille

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin, tunne- ja itsesäätelytaitojen vahvistamiseen olemme tuottaneet kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvat Älyä tunteet – ajattelun apukäsi -materiaalin sekä siihen liittyvän koulutuksen.

Sisukas Innokylän sivuilla

sijoitettu lapsi koulussa -sivusto

Materiaalit

Tutustu Ajattelun apukäsi -koulutukseen

MindMe- kehittämisprosessit


”Ennen Sisukasta olin kuin Ferrari, joka kiihtyi nollasta sataan. Nyt olen Lamborghini, joka kulkee tasaisesti viittäkymppiä. Sijaisisä on pitänyt minulle ’autokoulua’.” (Poika, 11 v.)

”Ymmärrys lasta kohtaan on lisääntynyt. Oikeanlaisen tuen löytäminen lapselle ja sijaisvanhemmille on helpottanut oman työn taakkaa.” (sosiaalityöntekijä)

”Opettajana olen saanut tukea, tutkimustietoa ja kanavan toimivaan yhteistyöhön sijaisperheen kanssa. Oppilas on kokenut itsensä arvokkaaksi”(luokanopettaja)

”Olen voinut jakaa huoleni ammattilaisten kanssa ja saanut tietoa ja ymmärrystä ilmiöihin, joita olen pohtinut.” (sijaisäiti)

Kuva on Pesäpuun SISUKAS – Sijoitettu lapsi koulussa -verkkosivulta. Kuvassa lapsi ajaa polkupyörää.
Kuva on Pesäpuun SISUKAS – Sijoitettu lapsi koulussa -verkkosivulta. Kuvassa pieni poika keinuu renkaissa.
Kuva on Pesäpuun SISUKAS – Sijoitettu lapsi koulussa -verkkosivulta. Kuvan lapset nauravat iloisesti.

Tutustu myös näihin

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Christine
Välivaara

040 775 5700

Kehittämispäällikkö

Hanna-Leena
Niemelä

041 435 6345