fbpx

”Haluan olla osa ratkaisua, enkä osa ongelmaa.”

Pesäpuussa nuorten kokemusasiantuntijuuden ja kehittäjäryhmätoiminnan kehittäminen alkoi nuorten ryhmänä vuoden 2008 alussa. Nuorten foorumit, kehittäjäryhmät ja verkostot tuovat yksittäisille nuorille vertaistukea sekä antavat mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää lastensuojelua. Muutos lähtee siitä, kun yksittäiset ihmiset pääsevät verkostoitumaan, saavat jakaa kokemuksiaan ja kehittämistä vaativien asioiden eteenpäin viemisestä huolehditaan. Pitkäjänteinen ja kentän tarpeista nouseva kehittämistyö sekä tiivis yhteistyö eri toimijoiden kanssa rakentuu eettisesti kestävälle pohjalle. Kehittämistyön tueksi on Pesäpuussa kirjoitettu kokemusasiantuntijatoiminnan eettiset periaatteet.

Aiempien vuosien aikana toiminnassa mukana olleet nuoret ovat kasvaneet asiakkaista asiantuntijoiksi, osa heistä myös kouluttajiksi ja työntekijöiksi. Tänä päivänä kokemusasiantuntijuus on laajentunut osaksi Pesäpuun perustoimintaa. Toiminnan ytimessä on lastensuojelun sijaishuollon asiakkaana olevien lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen lastensuojeluprosessien kehittämisessä.

Toiminnan tavoitteet

Keskeisinä tavoitteinamme on toimia ”äänitorvena” kohderyhmän esiin nostamille tarpeille sekä mentoroida uusia jatkuvasti eri puolille Suomea syntyviä kehittäjäryhmiä. Kokoamme yhteiset ajatukset, kokemukset ja ideat jäsennellysti, eettisesti ja kunnioittavasti yhteen, sekä tuomme esiin nuorten tarpeita, ajatuksia ja nostoja osaksi kehittämistyötä. Työvälineiden, kouluttamisen ja vaikut­tamistyön kautta mahdollistetaan tie muutokseen.

Nuorten osallisuuden vahvistaminen ja kokemusasiantuntijuuden edistäminen lastensuojelussa on keskeistä. Emme vain kehitä työvälineitä nuorille vaan kehitämme yhdessä heidän kanssaan.

Olemme vaikuttamassa siihen, että nuori

 • on osallinen oman elämänsä suunnittelussa
 • saa vertaistukea ja vahvemman tukiverkoston
 • pääsee osalliseksi kokemusasiantuntijuudesta yksilönä ja/tai ryhmässä.

 

Vaikutamme myös siihen, että yhteiskunnassa

 • lisätään työntekijöiden valmiuksia lasten ja nuorten kanssa kehittämiseen
 • paikallisten kehittäjäryhmien määrä lisääntyy
 • nuorten näkökulmat nostetaan yhteiskunnalliseen keskusteluun
 • vakiinnutetaan nuorten kokemusasiantuntijaverkosto valtakunnalliseksi toimijaksi.

Arvot ja periaatteet

Toimintamme arvoina ovat dialogisuus, moniäänisyys, arvostus ja kunnioitus, sekä keskeneräisyyden sietäminen. Työskennellessämme emme arvota kokemuksia, vaan kunnioitamme toisiamme ja kaikki ovat keskenään tasavertaisessa asemassa omine tärkeine kokemuksineen. Pidämme rikkautena erilaisia lastensuojelussa syntyneitä tarinoita ja kokemuksia, joista voimme joka kerta oppia jotain uutta.

Työssämme nuorten parissa kiinnitämme erityistä huomiota toiminnan eettisyyteen. Yhteisessä kehittämistyössä on välttämätöntä miettiä, millainen aikuisen asenne ja arvomaailma on suhteessa nuorten kokemuksiin: mitä nuorten kokemuksille ja kertomuksille tehdään, miten ja missä niitä käytetään sekä mitä kokemustiedon jakamisella tavoitellaan.

Tutustu myös kokemusasiantuntijatoiminnan eettiset periaatteet.

Nuorten kanssa kehitetyt materiaalit

Olemme vuosien varrella jalostaneet tiimin jäsenten sekä kohtaamiemme nuorten moninaiset kokemukset esityksiksi, kirjoiksi, kannanotoiksi, kommenttipuheenvuoroiksi ja työkaluiksi.

Kehitettyjä työvälineitä ja materiaaleja:

 • Tunne tyypit -korttisarja
 • Selviytymiseni merkit -peli
 • Ärsyttää -lomake
 • 10 faktaa lasten ja nuorten suojelusta –juliste ja video
 • Uskomme sinuun – Usko sinäkin –materiaalit nuorelle ja aikuiselle
 • Checkpoint*-peli
 • Kuinka turvallisuutta voidaan lisätä -juliste
 • Kokemus opettaa, Voimatarinat lastensuojelussa -kirja
 • MUUTOSVOIMAA – Kohti nuorten kokemusasiantuntijuutta lastensuojelussa -opas ja -koulutus
 • Nuorten foorumi -nuorilta nuorilla suunnattu työskentelymalli

 

Tutustu verkkokaupassa

Nuorten foorumit

Nuorten foorumit ovat Selviytyjät-ryhmän kehittämä nuorilta nuorille suunnattu työskentelymalli, joka toimii sekä vertaistukena että vaikuttamisen välineenä noin 15–25-vuotiaille avo-, sijais- ja jälkihuollossa oleville nuorille sekä sijaissisaruksille. Foorumeiden työskentelytapa on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Nostamme esiin sitä, mikä on jo hyvin sekä niitä asioita, joita pitää edelleen vahvistaa.

Foorumeiden ideana on ottaa nuoret aktiivisesti mukaan kehittämään lastensuojelun käytäntöjä. Foorumit dokumentoidaan tarkasti ja niiden viestit kiteytetään raporteiksi tai multimediaesityksiksi.

Kokemustiedolla, yhteisellä jakamisella ja yhteiskunnallisella vaikuttamistyöllä pyritään siihen, että lastensuojelutyössä ja palvelujärjestelmässä ei tulevaisuudessa toistettaisi aiempia virheitä, vaan vahvistettaisiin jo toimivia hyviä käytäntöjä sekä luotaisiin yhdessä uusia.

Foorumeja järjestetään vuosittain eri puolella Suomea. Halutessasi voit tutustua aiempiin Nuorten foorumeiden raportteihin tästä.

Ideoimme mielellämme kanssanne juuri teille sopivaa Nuorten foorumia. Tarkat sisällöt ja teemat räätälöidään aina foorumikohtaisesti ottaen huomioon tilaajan toiveet ja tarpeet, sekä osallistujat.

MUUTOSVOIMAA! -kokemusasiantuntijakoulutus

Osallisuus on oikeus, kokemusasiantuntijuus mahdollisuus

Muutosvoimaa – kohti nuorten kokemusasiantuntijuutta lastensuojelussa” on Selviytyjät-ryhmän kirjoittama opas, joka perustuu ryhmän ja myös muiden kehittäjäryhmien kokemuksiin lähes kymmenen vuoden ajalta. Usean vuoden kehittäjäryhmätoiminta on tarkoittanut toiminnan ja arvojen avaamista; realistisen kuvan antamista siitä, mitä kaikkea kokemusasiantuntijuuteen voi liittyä. Muutosvoimaa -opas ja koulutus on suunniteltu niin, että ne tukevat sekä yksittäisen kokemusasiantuntijan tiedon ja kokemuksen hyödyntämistä osana toimintaa että kehittäjäryhmän perustamista. Koulutuksessa vahvistetaan nuorten valmiuksia toimia kokemusasiantuntijana ja ammattilaisten taitoa ottaa nuori/nuoret mukaan kehittämistyöhön.

Koulutusesite

Tutustu myös näihin

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Helena
Inkinen

040 705 3876

Erityisasiantuntija

Tuula
Sillanpää

044 715 0210