fbpx

”He kertovat tarvitsevansa jatkuvan tuen ketjun, apua käytösmallien muuttamiseen, keinoja ajatusten ja tunteiden ymmärtämiseen ja säätelemiseen sekä muutoksen sijaishuollon ongelmakohtiin. Ensisijaista on avun jatkuvuus ja ennustettavuus, jota kuvattiin ketjuna, joka veisi askel askeleelta avun portaalta toiselle ja kohti hyvinvointia sekä parempaa toimintakykyä.”

X-ketju-hankkeessa työskennellään lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohdelluiksi tulleiden henkilöiden tueksi. Hankkeen toimintaan ovat tervetulleita sijaishuollossa kaltoinkohtelua kokeneet täysi-ikäiset ja heidän läheisensä. X-ketjun kohderyhmään kuuluvat myös sijaishuollon toimijat ja muut yhdyspintojen ammattilaiset sekä nykyhetken käytäntöihin vaikuttavat päättäjät ja poliitikot. X-ketju-hanke on STEAn rahoittama kolmivuotinen hanke.

Lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohdelluiksi tulleiden henkilöiden tueksi

X-ketju-hankkeen päävisiona on väkivallattoman sijaishuollon turvaaminen, jotta jokaisella lapsella olisi turvallinen ja hyvä olla sijaishuoltopaikassaan. X-ketjun tavoitteena on kehittää ja tarjota tukimuotoja lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohtelua kokeneille henkilöille. Tukimuotoina ovat erilaiset vertaistuen, ammatillisen avun ja itseavun muodot.

Tavoitteena on myös ehkäistä sijaishuollossa tapahtuvaa kaltoinkohtelua tunnistamisen ja käytäntöjen muuttamisen avulla. Kaltoinkohtelua ennaltaehkäistään kouluttamalla ammattilaisia tunnistamaan kaltoinkohtelua ja tehdään vaikuttamistyötä, jottei samoja virheitä toistettaisi uudelleen. Järjestämme Kohtaamisen foorumeja ympäri Suomen, joissa on mahdollisuus kehittää lastensuojelua yhdessä vertaisten kanssa.

Hankkeen toimintaan ovat tervetulleita sijaishuollossa kaltoinkohdelluiksi tulleet aikuiset ja heidän läheiset. X-ketjun kohderyhmään kuuluvat myös sijaishuollon toimijat ja muut yhdyspintojen ammattilaiset sekä nykyhetken käytäntöihin vaikuttavat päättäjät ja poliitikot.

Hankkeessa kehitettävät toiminnat

  • Kohtaamisen foorumit
  • Yksittäisten henkilöiden tapaamiset
  • Minun kirjani -työkirja
  • Omaohjaajakehittämisprojektit Valtion koulukodeissa ja Pohjolakodeissa
  • Vertaistuki
  • Kokemusasiantuntijaverkosto
  • Itseapuvälineitä
  • Kokemustiedon jakaminen
  • Koulutukset
  • Vaikuttaminen

X-ketjua tehdään yhteistyössä Nuorten Ystävien, Traumaterapiakeskus ry:n, Suomen Akatemian kokemuksen historian huippuyksikön (Tampereen yliopisto) ja Valtion koulukotien (THL) kanssa.

Hankkeen valokuvat: Niina Vehmaa

Taustaa

Lastensuojelun sijaishuollon tehtävänä on luoda lapsille ja nuorille turvalliset olosuhteet. Valitettavasti tässä ei ole aina onnistuttu, ja esille on tullut suuria epäkohtia ja sijaishuollossa tapahtunutta kaltoinkohtelua.

X-ketju – Lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohdelluiksi tulleiden henkilöiden tueksi -hanke on jatkumoa STM:n menneisyysselvityksestä (Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983) ja siitä seuranneesta Valtiollisesta anteeksipyyntötilaisuudesta (Finlandia-talo 20.11.2016) sekä Yhdessä Koettua – 100-vuotias Suomi sijoitettujen lasten silmin -tapahtumakokonaisuudesta.

Menneisyysselvityksessä nousseet kokemukset ovat erityisen traagisia, sillä juuri ne aikuiset, joiden piti tarjota tukea, pahoinpitelivät, käyttivät hyväksi sekä kohtelivat mielivaltaisesti. Kaltoinkohtelu jäi usein tunnistamatta ja moni koki, etteivät viranomaiset ole kuunnelleet heitä. Pelko ja häpeä ovat estäneet toisia puhumasta, moni kertoi kokemastaan ensimmäistä kertaa.

Suomi tunnusti sijaishuollossa tapahtuneen kaltoinkohtelun valtiollisessa anteeksipyyntötilaisuudessa 20.11.2016. Anteeksipyyntö on menneisyydessä tapahtuneen kaltoinkohtelun tunnustamista, mutta myös osoitusta nykyhetkeen, että sijaishuollon tulee olla turvallinen paikka lapsille ja nuorille.

Entisiä ja nykyisiä sijaishuollon asiakkaiden kokemuksia kuultiin Yhdessä Koettua -kiertueella, joka oli STM:n ja STEA:n rahoittama ja Pesäpuun ry:n koordinoima. Heidän mukaansa tuen muotojen tulee olla moninaiset, esim. mahdollisuus jakaa kokemuksia vertaisten kanssa ammatillisesti ohjattuna ja ryhmämuotoinen vertaistuki.

X-ketju-hanke lähti vastaamaan tuen ja ennaltaehkäisyn tarpeisiin. Sitä on ollut Pesäpuu ry:n ja Nuorten Ystävien lisäksi ideoimassa myös kolme kohderyhmään kuuluvaa seniorikokemusasiantuntijaa. Hankekirjoituksen aikana yhteistyökumppaneiksi valikoituivat Traumaterapiakeskus ry, Tampereen yliopisto ja Valtion koulukodit. Hankkeen edetessä myös yhteistyökumppanit lisääntyvät.

Hankkeessa sijaishuollossa kaltoinkohdeltujen kokemuksia hyödynnetään kehittämis- ja vaikuttamistyössä. Osa hanketta on tutkia sijaishuollon tämänhetkisiä riski- ja ongelmakohtia, jotta niitä voidaan tunnistaa. Seuraava askel hankkeessa on vaikuttamistyöllä pyrkiä muuttamaan löydettyjä ongelmakohtia, jotta tulevaisuudessa sijaishuolto olisi jokaiselle lapselle ja nuorelle turvallinen kasvupaikka.

Kohtaamisen foorumit

Ympäri Suomen järjestettävissä Kohtaamisen foorumeissa on mahdollisuus päästä kehittämään lastensuojelua. Foorumit järjestetään lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohdelluiksi tulleille henkilöille, jolloin foorumi tarjoaa mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa vertaisten kanssa.

Kohtaamisen foorumissa puhutaan kokemuksista yleisellä tasolla. Pääpaino on siinä, mitkä asiat ovat vieneet elämää eteenpäin ja auttaneet jaksamaan elämässä. Ryhmissä ei puhuta yksittäisistä kokemuksista vaan niistä pyritään puhumaan tasolla, joka ei herätä toisissa traumamuistoja. Näin jokainen voi olla turvassa ja työskentely voi antaa vapauden päästää irti kannetusta taakasta.

Jokaisen näkemykset ansaitsevat tulla kuulluksi. Kohtaamalla kaltoinkohtelua kokeneita henkilöitä voidaan ymmärtää, mistä on kysymys. Siten voidaan luoda turvallisuutta, osallisuutta ja avoimuutta vaalivaa lastensuojelutyötä.

Kohtaamisen foorumeita ovat ohjaamassa kokemusasiantuntijat, traumaterapeutti, psykologi ja yhteisöpedagogi. Lisätietoja foorumiesitteessä.

Kohtaamisen foorumeita järjestetään:

Kaltoinkohtelu sijaishuollossa

Kaltoinkohtelu on monimuotoinen ilmiö. Se pitää sisällään fyysisen, psyykkisen ja seksuaalisen väkivallan kokemukset sekä rakenteellisen väkivallan, jolla tarkoitetaan lastensuojelun laillisia, mutta alistavia ja väkivaltaisia käytäntöjä. Kaltoinkohteluksi ymmärretään lapsen perustarpeiden laiminlyönti tilanteissa, joissa toiminnasta vastaavilla aikuisilla olisi mahdollisuus huolehtia niistä, mutta he jättävät tämän tekemättä. Esimerkkinä tästä on lapsen jättäminen yksin ja vaille lohdutusta tilanteissa, joissa hän tarvitsisi aikuisen apua vaikeasta tilanteesta selviämisessä.

X-ketju-hankkeen käsitys kaltoinkohtelusta noudattaa valtion menneisyysselvityksessä käytettyä kaltoinkohtelun määritelmää. X-ketju-hankkeen kohderyhmään kuulumisen ratkaisee henkilön oma kokemus kaltoinkohtelusta eli todisteita ei edellytetä. Ehdotonta rajausta ei tehdä siinä, ovatko kaltoinkohtelun kokemukset liittyneet sijaishuoltoon suoraan vai välillisesti.

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Johanna
Barkman

040 514 4855

Hankesuunnittelija

Marianne
Ersta

044 714 7475