fbpx

Hatkassa – sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jättäminen -hanke 2022–2024 

 

Hatkassa-hankkeessa luodaan yhdessä nuorten, nuorten läheisten, sijaishuoltopaikkojen ja muiden työntekijöiden kanssa ymmärrystä siitä, että mistä hatkaamisessa on oikeastaan kyse? Yhdessä eri tahojen ja toimijoiden kanssa hankkeen aikana on tarkoitus löytää ja luoda myös sellaisia toimivia tapoja ja malleja, joilla voitaisiin vähentää nuorten hatkaamista, lisätä nuorten turvallisuutta mahdollisten hatkojen aikana ja varmistaa se, että palaaminen hatkoilta hoidettaisiin mahdollisimman hyvin.

Hatkaaminen on viheliäinen ongelma, joka koskettaa laajaa joukkoa nuoria, mutta myös heidän läheisiään ja eri ammattilaisia. Hatkaaminen ei ole yleensä nuorille turvallista, sen taustalla voi olla monenlaisia tekijöitä ja hatkaamiseen liittyy monia eri tahoja ja toimijoita. Hatkaamiseen ilmiönä ei ole olemassa yksinkertaisia ja helppoja ratkaisuja, mutta yhdessä toimimalla sitä tullaan varmasti ymmärtämään paremmin sekä löytämään yhteisiä ratkaisuja ja toimintamalleja siihen vaikuttamiseksi.

Hankkeessa tehdään tiivistä ja laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Hankkeen kumppaneiksi sen alusta saakka ovat sitoutuneet:

Abnoy Oy, Aseman Lapset ry, Espoon kaupungin lastensuojelu, Helsingin kaupungin lastensuojelu sekä sosiaali- ja kriisipäivystys, Hoivatie, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla, Kasper ry, Perhekuntoutuskeskus Lauste ja Valtion koulukodit.

Hankkeessa tehdään mielellään yhteistyötä myös muiden kumppanien kanssa. Ole hankkeen työntekijöihin rohkeasti yhteydessä!

Hatkassa-hanke on STEAn rahoittama kolmivuotinen hanke (2022–2024).

Hankkeen graafinen suunnittelu: Marianne Kiesi (verkkosivut)
Hankkeen kuvitus: Tiina Kivinen (verkkosivut, Instagram)

Varpunen, Hatkassa-hankkeen kuvitusta.
Varpunen, Hatkassa-hankkeen kuvitusta.
Varpunen, Hatkassa-hankkeen kuvitusta.

Tilannekuva

Hatkassa-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa aloitettiin työ luomalla mahdollisimman kattava tilannekuva hatkaamisesta ilmiönä Suomessa. Tähän työhön liittyi olennaisesti olemassa olevan tiedon koostaminen, toimivien käytäntöjen kartoittaminen sekä laaja kysely eri ammattiryhmille, nuorille ja heidän läheisilleen. Hatkassa-kysely toteutettiin syyskuussa 2022. Kerättyä tietoa syvennettiin lisäksi yhdessä eri kohderyhmien kanssa järjestetyissä yhteiskehittämistilaisuuksissa sekä yli 20 työpajassa syksyllä 2022. Kyselyyn vastasi ja työpajatyöskentelyyn osallistui yhteensä yli 2000 henkilöä. Tiedonkeruun lopputuloksena julkaistiin Hatkassa Suomessa – Kohti kansallista tilannekuvaa lastensuojelun sijaishuollosta kadonneista lapsista -raportti maaliskuussa 2023. Raportin julkaisutilaisuus striimattiin useille sadoille henkilöille, ja lisäksi paikan päälle pyydettiin yhteistyökumppaneita keskustelemaan aiheesta. Raportin julkaisu sai myös mediahuomiota osakseen.

Yhteisövaikuttavuus

Hankkeen seuraavassa vaiheessa vuonna 2023 käynnistetään yhteisövaikuttavuus-malliin (Collective Impact) pohjaava pilotti hatkaamiseen liittyen. Toimintamallin kehittämisprosessin aikana pidetään yhteiskehittämistilaisuuksia ja arvioidaan riskilomakepohjan käytön mahdollisuutta osana hatkailmiötä. Toimintamallin pilotoidaan pääkaupunkiseudulla, arvioidaan ja edelleen kehitetään yhteistyössä kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Prosessin lopuksi toimintamalli hatkaamiseen puuttumiseksi on kuvattu ja se on mahdollista ottaa käyttöön eri alueilla.

Hatkassa.fi-verkkosivusto

Keväällä 2023 julkaistun Hatkassa Suomessa – Kohti kansallista tilannekuvaa -raportin pohjalta on koottu tietoa hatkaamisesta www.hatkassa.fi-verkkosivustolle. www.hatkassa.fi-verkkosivusto tarjoaa tietoa hatkaamisesta lastensuojelunsuojelulaitoksessa asuville nuorille, heidän läheisilleen ja hatkaamista omassa työssään kohtaaville ammattilaisille. Verkkosivustolta löytyvät nuorten ja läheisten omiin kokemuksiin perustuvat tarinat tarjoavat samankaltaisessa tilanteessa oleville nuorille ja läheisille vertaisuuden kokemuksia sekä auttavat ammattilaisia ymmärtämään hatkaamista paremmin nuorten ja läheisten kokemusmaailmasta käsin. Lisäksi sivustolle on koottu usein kysyttyjä kysymyksiä sekä tietoa apua ja tukea tarjoavista tahoista. Sivustoa jatkokehitetään hankkeen aikana edelleen verkkosivustolla kerättävän palautteen perusteella.

Viestintä ja vaikuttaminen

Hankkeessa tehdään toimenpide-ehdotuksia ja vaikuttamistyötä kansallisella tasolla koko hankkeen ajan eri kanavissa. Hankkeen etenemistä pääset seuraamaan ja saat tiedon siihen liittyvistä tapahtumista parhaiten ainakin aluksi tilaamalla Pesäpuun uutiskirjeen, seuraamalla Pesäpuuta (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn & Youtube) ja hankkeen työntekijöitä sosiaalisen median kanavissa.

Maija @maijaruusu & @sossut
Onni @onniwestlund & onniwestlund

Tutkimus- ja oppilaitosyhteistyö

Hatkaamisesta on tehty jonkin verran kansainvälistä tutkimusta ja erilaisia raportteja sekä selvityksiä. Suomessa tutkimusta, raportteja ja selvityksiä on tehty hyvin niukasti ja ilmiöön liittyvät tiedontarpeet ovat merkittäviä. Hatkassa-hankkeessa tullaan paikkaamaan tietopohjaa tuottamalla erilaisia raportteja ja selvityksiä sekä muuta materiaalia. Hankkeen työntekijöillä ei ole kuitenkaan mahdollista toteuttaa aiheesta paljon kaivattua tutkimustietoa.

Hatkassa-tiimi tekee mielellään yhteistyötä ja tarjoaa omaa osaamistaan sekä verkostojaan opiskelijoiden, tutkimuslaitosten, tutkijoiden ja kaikesta ilmiöstä kiinnostuneiden tahojen käyttöön.

Olethan yhteydessä hankkeen työntekijöihin ilman kynnyksiä kaikissa kysymyksissä!

Materiaali

Varpunen, Hatkassa-hankkeen kuvitusta.Hatkassa-hankkeen katsaus joulukuulta 2023 on julkaistu ja luettavissa täällä. Hankkeen suunnitteluvaiheessa luodut tavoitteet ja toimenpiteet ovat hankkeen edetessä jonkin verran muokkautuneet vastaamaan paremmin sitä tarvetta, joita hatkaamiseen liittyy. Syksyn 2023 aikana onkin käytetty paljon aikaa suunnitteluun ja sellaiseen työhön, joka ei välttämättä ole näkynyt niin vahvasti hankkeen ulkopuolelle. Lue lisää tärkeästä tehdystä työstä katsauksestamme.

Hatkassa-hankkeen katsaus elokuulta 2023 on julkaistu ja luettavissa täällä. Katsauksessa käydään läpi hankkeen tähänastisia saavutuksia, maaliskuussa julkaistun laajan Hatkassa Suomessa -selvityksen pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä sekä medianostoja.

 

Hatkassa Suomessa – Kohti kansallista tilannekuvaa lastensuojelun sijaishuollosta kadonneista lapsista -raportti (pdf) on julkaistu 15.3.2023. Median uutisointia aiheesta: Helsingin Sanomat: “Selvitys: Aikuiset houkuttelevat nuoria hatkaan”, Kansan Uutiset: “Hatkanneet lapset päätyvät jopa ihmiskaupan uhreiksi – ‘Sijoittaminen ei ole mikään portti taivaaseen’”, MTV Uutiset: “Sadat lapset katoavat vuosittain sijaishuoltopaikoista ilman että kukaan etsii heitä – ‘Lastensuojelujärjestelmä on epäonnistunut, eikä yhteiskunta välitä näistä lapsista'”MTV Uutiset: “Sijaishuoltopaikasta kadonneen nuoren hatkareissu päättyy pahimmillaan kuolemaan – jotkut aikuiset etsivät aktiivisesti uhreikseen ilman majapaikkaa, rahaa ja ruokaa harhailevia”.

 

Hatkassa-hankkeen katsaus tammikuulta 2023 valottaa hankkeen saavutuksia sen ensimmäiseltä vuodelta 2022 sekä kertoo tulevista suunnitelmista ja kehittämisprosessin etenemisestä. Hatkassa-katsaus, tammikuu 2023 (pdf).

 

Hatkassa-hankkeen syksyn 2022 opinnäytetyöwebinaarin materiaalit löytyvät kootusti avoimesta One Drive -kansiosta. Kansiossa on tallenteen ja webinaarissa esitellyn PowerPoint-tiedoston lisäksi sekä kansainvälistä että Suomessa tuotettua tietoa hatkaamiseen liittyen. Kansiosta löytyvät myös syyskuussa 2022 toteutetun Hatkassa-kyselyn pohjat, joiden kautta pääsee näkemään, mitä kyselyssä on kultakin kohderyhmältä kysytty.

 

Missä mennään Hatkassa? -katsauksessa (elokuu 2022) hankkeen työntekijät avaavat hatkaamisilmiötä, kuvaavat Hatkassa-hankkeen tavoitteita, aikaansaannoksia sekä tulevia toimintoja. Hatkassa-katsaus (pdf).

 

15.6.2022 pidetyssä Hatkassa-webinaarissa hankkeen työntekijät Maija Haapala ja Onni Westlund esittelivät tarkemmin hankkeessa tehtävää työtä toteutettavien toimenpiteiden kautta. Hatkassa-webinaarin tallenne.

Kysy lisää

Kehittämispäällikkö

Onni
Westlund

045 886 3326