fbpx

UP2US – Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus maakunnan voimavarana lastensuojelun sijaishuollossa on 3,5-vuotinen hanke, joka on osa STEAn rahoittamaa ja Setlementtiliiton koordinoimaa Arvokas – eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelmaa. Hankkeen toivomme lisäävän lasten ja nuorten arvokkaaseen elämään sellaisia elementtejä, jotka mahdollistavat heidän olevan osallisia, arvokkaita ja turvassa omassa arjessaan.

Jokainen lapsi on arvokas,
Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa turvassa,
Jokainen lapsi on elämässään osallinen,


Tämän turvaaminen on meidän kaikkien yhteinen tehtävä,
se on meistä kiinni – UP2US.

Hankkeen tavoitteet

 • Vahvistaa lastensuojelun sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten osallisuutta, turvallisuutta ja hyvinvointia edistämällä maakunnallista vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa.
 • Kehittää ja levittää uusia menetelmiä kohdata ja tavoittaa sijaishuollossa asuvia ja asuneita nuoria.
 • Auttaa heitä tunnistamaan omaan hyvinvointiinsa vaikuttavia tekijöitä sekä heidän oikeuksiensa toteutumista.
 • Lisätä kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä monipuolisesti maakunnissa.
 • Vahvistaa nuorten osallisuutta omassa sijaishuoltopaikassaan vertaisarvioinnin avulla ja edistää nuorten mahdollisuutta vaikuttaa oman sijaishuoltopaikan arkeen.


Hankkeen taustaa

 • Hanke pohjautuu sijaishuollon asiakkaina olleiden nuorten kokemusasiantuntijoiden kehittäjäryhmissä ja erilaisissa foorumeissa esiin nousseeseen tarpeeseen vahvistaa vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta maakunnallisella tasolla.
 • Toimintaa ohjaavana teemana ja tausta-ajatuksena on YK:n lapsen oikeuksien sopimus, perustuslaki ja lastensuojelulaki.

 

Yleistä

 • Hankkeessa pilottialueina ovat Keski-Suomi ja Pirkanmaa.
  • Osan toiminnan vaikutukset valtakunnallisia jo hankeaikana.
 • Maakuntien kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa, että kokemusasiantuntijatoiminta ja vertaistoiminnot jäävät rakenteisiin osaksi lastensuojelun sijaishuoltoa.
  • Hankkeen aikana kehitetyt ja hyväksi havaitut tavat toimia jäävät maakuntien palvelurakenteeseen, vaikka hanke itsessään on kolmivuotinen.
 • Hankkeen kohderyhmänä ovat sijaishuollossa asuvat yli 13-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, joiden sijoitus on päättynyt (18–29-vuotiaat). Myös sijaissisarukset. Lisäksi:
  • Lastensuojelun ammattilaiset
  • Lastensuojelun yhdyspintojen ammattilaiset esim. koulu, terveydenhuolto, nuoriso- ja aikuissosiaalityö.
  • Sosiaalialojen opiskelijat
  • Sote- ja LAPE-kehittäjät
 • Kaikessa hankkeen toiminnassa käytössä ovat yhteiset turvallisen tilan periaatteet.


Toiminta

 • Hankkeessa tarjotaan sijaishuollossa asuville ja asuneille nuorille mahdollisuuksia osallistua yksilölliseen mentorointiin, erilaisiin vertaisryhmiin, kehittämiskahviloihin ja foorumeihin.
 • Jalkaudumme aktiivisesti lastensuojeluyksiköihin ja kumppaneiden tapahtumiin tapaamaan nuoria (Pyydä meitä mukaan!).
 • Sosiaalisen median kanavista ovat käytössä Instagram, Facebook ja YouTube.
 • Tuotetaan erilaista materiaalia.
 • Koko hankkeen ajan sekä Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla toimivat maakunnaliset kehittäjäryhmät.
 • Järjestetään yhteisfoorumeita nuorten, vanhempien, ammattilaisten ja päättäjien kanssa.
 • Hankkeessa valmennetaan vertaisarvioitsijoita ja toteutetaan vertaisarviointeja.

Viestimme hankkeen toiminnasta ja meiningeistä aktiivisesti somessa! Teemme myös videoita, joissa tarkastelemme lastensuojelua meidän asiantuntijoiden omista kokemuksista käsin, esimerkiksi sijaisperheissä asumisesta. Laita meidät seurantaan siis Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa.

Kysy lisää

Asiantuntija

Onni
Westlund

045 886 3326

Asiantuntija

Katriina
Nokireki

044 715 0221

Kehittäjäsosiaalityöntekijä

Johanna
Liukkonen

044 715 0216