UP2US-hanke päättyy – loppuraportti luettavissa

UP2US – meistä kiinni -hanke päättyy vuoden 2022 lopussa. Hankkeen toiminta on keskittynyt monella tasolla tukemaan ja vahvistamaan sijaishuollossa asuvien ja asuneiden 13–29-vuotiaiden nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja turvallisuutta. Hankkeen aikana on tehty laajasti yhteistyötä sekä Pesäpuun sisällä eri toimintojen ja hankkeiden kesken että eri sidosryhmien kanssa. Keskeisiä sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita hankkeelle ovat olleet esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Jyväskylän ja Tampereen kaupungit, järjestökumppanit sekä sosiaalialan osaamiskeskusten vetämät kehittämishankkeet LUMO ja MONNI. Erityisen tärkeää on ollut tiivis yhteistyö sijaishuollossa asuneiden tai asuvien nuorten ja heidän sisarustensa kanssa.

Pesäpuun UP2US-hankkeen aikana on pohdittu kokemusasiantuntijatoiminnan mahdollistavia rakenteita sekä kokeiltu monipuolisesti uusia toimintamalleja, jotka ovat vastanneet sijaishuollosta kokemuksia omaavien nuorten tarpeisiin. Jotta nuorilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua kokemusasiantuntijatoimintaan, hankkeessa on nähty, että toiminnan tulee kiinnittyä hyvinvointialueiden rakenteisiin. Tarvitaan siis organisaatioiden sitoutumista, osaamisen kehittämistä sekä jatkuvaa arviointia. Sen lisäksi, että kokemusasiantuntijatoiminnalla voidaan vastata miltei reaaliaikaisesti lastensuojelun kehittämistarpeisiin, toiminta tarjoaa ennen kaikkea siihen osallistuvalle nuorelle uudenlaisia merkityksiä suhteessa hänen kokemuksiinsa. Kokemusasiantuntijatoiminnalla voidaan saavuttaa merkittäviä inhimillisiä sekä taloudellisia säästöjä, joten tätä edelleen satunnaisesti käytettyä voimavaraa tulisi hyödyntää jatkossa vahvemmin.

Vertais- ja kehittäjäryhmät ovat tarjonneet nuorille vertaisuutta ja mahdollisuuden osallistua alueelliseen ja kansalliseen lastensuojelun kehittämiseen. Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnalla on nuorten kokemusten mukaan positiivisia vaikutuksia heidän osallisuuden kokemustensa, hyvinvointinsa ja toimijuutensa vahvistamisessa.

Viimeisenä hankevuonna UP2US:issa on keskitytty erityisesti sisaruus- ja vanhemmuusteemoihin.  Tavoitteena on ollut lisätä lastensuojelun ammattilaisten sekä syntymä- ja sijaisvanhempien ymmärrystä sisaruussuhteista sekä sisarusten merkityksestä osana perhesysteemejä. Tämän ymmärryksen lisääntyminen lisää myös sisarusten hyvinvointia, osallisuutta ja toimijuutta. Hankkeen aikana jälkihuollon yläikäraja on noussut 25 ikävuoteen, minkä vuoksi UP2US on pitänyt merkityksellisenä sijaishuollossa kasvaneiden nuorten vanhempien tuen tarpeen tunnistamista.

Vaikka hanke päättyy, sen aikana luodut toimintamallit jäävät toivottavasti elämään hyvinvointialueiden palveluiden rakenteissa.

UP2US kiittää kaikkia antoisasta yhteistyöstä!

Hankkeen loppuraportin pääset lukemaan .