fbpx

VALTTI-vertaisarviointi nuoren tukena

Siinä pystyy kohtaamaan nuoria niin eri tavalla kuin mitä ammattilaiset pystyy. Toivon, että nuoret alkais pohtimaan elää uudella tavalla ja ehkä myös toivonkipinää siihen, että elämä ei lopu siihen sijoitukseen.” -vertaisarvioitsijana toimiva nuori aikuinen

VALTTI-vertaisarviointi lastensuojelun sijaishuollossa on asiakaspalautemalli, joka korostaa nuorten osallisuutta omassa asuinympäristössään. Kyse on siitä, millaisia kokemuksia nuorilla on arjen toimintojen toimivuudesta ja laadusta. Miten he pystyvät niitä arvioimaan ja antamaan palautetta sekä vaikuttamaan omaan asuinympäristöön. Lisäksi VALTTI-vertaisarviointi voidaan liittää osaksi sijaishuollossa ja perhehoidossa tehtävää valvontaa. Palautteen keräämisessä on tärkeää, että asiakasnuoria on kohtaamassa aikuistuneet vertaiset, joilla itsellään on kokemusta sijaishuollossa kasvamisesta.

VALTTI-vertaisarvioinnin tarkoitus ja tavoitteet

 • Kartoittaa lasten ja nuorten kokemuksia arjen ja palveluiden toimivuudesta sekä laadusta.
 • Lisätä lapsen oikeuksien toteutumista sijaishuollossa.
 • Ehkäistä kaltoinkohtelua sekä vahvistaa osallisuuden ja turvallisuuden kokemuksia sijaishuollossa.
 • Tuottaa vertaisuuden kokemuksia sijaishuollossa asuville lapsille ja nuorille.
 • Vahvistaa osallisuutta tukevan toimintakulttuurin lisääntymistä sijaishuollossa.
 • Auttaa lastensuojelulaitosta laadullisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Tahdotko tilata vertaisarvioinnin?

Ota yhteyttä sähköpostitse sini.suoramaa(at)pesapuu.fi.

VALTTI-vertaisarviointi tehty seuraavissa sijaishuoltoyksiköissä

 • Abnoy oy/Villa Junior (Parkkuu)
 • Asumiskoti Pyry (Vaasa)
 • Erityisnuorisokoti Pärske (Vantaa)
 • Fieteri (Seinäjoki)
 • Hovilan nuorisokoti (Jyväskylä)
 • Lastenkoti Suvilinna (Turku)
 • Lotilan nuoriskoti (Jyväskylä)
 • Myllyjärven nuorisokoti (Jyväskylä)
 • Nuoriskoti Ankkuri (Jyväskylä)
 • Nuoriskoti Masto (Jyväskylä)
 • Pienkoti Villijoutsen, Valimontien ja Ritarintien yksiköt (Jyväskylä)
 • Raunilan lastenkoti (Jyväskylä)
 • SOS-Lapsikylän nuorisokoti (Jyväskylä)
 • Marolan pienryhmäkoti (Lahti)
 • Kriisi- ja arviointipalvelu Kompassi Oy (Lahti)
 • Vastaanotto ja arviointiyksikkö Villa Keikyä (Sastamala)

VALTTI-vertaisarviointi sijaishuollossa

Mietin sitä, onko vieraalle vertaisarvioitsijalle helpompi / vaikeampi jutella kuin vaikka tutulle omaohjaajalle? Toki vertaisarvioimalla haastateltava pystyy oman kokemuspohjansa avulla kysymään ehkä sellaista, mitä työntekijä ei osaa / tajua.” -lastensuojeluyksikön johtaja

VALTTI-vertaisarviointi tarkoittaa sijaishuollossa asuneiden ja sieltä jo itsenäistyneiden nuorten aikuisten toteuttamaa haastattelua lastensuojeluyksikössä asuville lapsille ja nuorille. Vertaisarvioinnissa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kertoa kokemuksiaan lasten- tai nuorisokodin toiminnasta, sen ilmapiiristä ja henkilökunnasta sekä omasta arjestaan. Vertaisarviointihaastattelussa ei ole tarkoitus käsitellä lapsen tai nuoren henkilöhistoriaa, vaan painopiste on laitoksen toiminnan ja arjen sujuvuuden arvioinnissa. Vertaisarvioinnissa sijaishuollossa oleva lapsi tai nuori pääsee tuomaan esiin, arvioimaan ja kehittämään arjessaan olevia tärkeitä asioita.

Nuoret, jotka vertaisarviointiin osallistuivat, olivat iloisia mahdollisuudesta jutella arjestaan ja elämästään sellaisten ihmisten kanssa, joilla on samankaltaisia elämänkokemuksia. Erityisesti arvioinnista jäi mieleen se, että ennen asiakassuunnitelmapalaveria pyrimme järjestämään aiempaa systemaattisemmin aikaa siinä käsiteltävien asioiden juttelemiseen. Kokonaisuus oli monipuolinen ja siinä oli hyvin nostettu sekä toimivia että kehittämistä vaativia asioita.” -lastensuojeluyksikön johtaja

Osallistumalla vertaisarviointiin lapsi ja nuori pääsee vaikuttamaan asuinpaikkansa ja lastensuojelun kehittämiseen sekä saa tilaisuuden tutustua samassa tilanteessa olleeseen vertaisarvioitsijana toimivaan nuoreen, jolla on omakohtaista kokemusta sijaishuollosta. VALTTI-vertaisarviointi vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta sekä lisää läpinäkyvyyttä sijaishuoltopaikan toiminnassa lasten ja nuorten parhaaksi.

”Vertaisarviointi toi meidän yksikköön entistä enemmän nuorten näkökulman huomioimista ihan arjen työhön. Vertaisarviointi meidän yksikössä nosti esiin kaikenlaisia ajatuksia, joita olemme puhuneet isommalla ja pienemmällä porukalla läpi. Meistä se oli hyvä juttu!” -lastensuojeluyksikön johtaja

Vertaisarvioinnin haastatteluiden vastauksista tehdään yhteenveto, josta yksittäisen lapsen tai nuoren vastaukset eivät ole tunnistettavissa. Yhteenveto käsitellään yhteisesti keskustellen lasten ja nuorten, henkilökunnan sekä lasten ja nuorten sosiaalityöntekijöiden kanssa. Vertaisarvioinnin avulla koottu asiakaspalaute huomioidaan sijaishuoltopaikkaan tehtävässä viranomaisvalvontatyössä.

Vertaisarvioitsijat ovat saaneet tehtäväänsä valmennusta ja ovat vaitiolovelvollisia. He ovat kiinnostuneita kuulemaan lapsia sekä nuoria. Vertaisarvioinnin tavoitteena on kehittää yhdessä entistä turvallisempaa sijaishuoltoa.

Vertaisarvioinnin idea pohjautuu Aspa-säätiön kehittämään vertaisarviointimalliin vammaisten asumispalveluihin. Lastensuojelukontekstissa vertaisarviointia on kehitetty Sankarit-ryhmässä, joka muodostuu sijaishuollossa asuneista nuorista aikuisista sekä Jyväskylän kaupungin lastensuojelupalvelujen ja Pesäpuu ry:n työntekijöistä. Kehittämistyö alkoi vuonna 2017, ja siinä on ollut mukana myös Eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto. Vertaisarvioinnit jatkuvat Jyvässeudulla edelleen Pesäpuun ja Jyväskylän kaupungin yhteistyönä. Jyväskylässä vertaisarviointi on osa sosiaalipalveluiden valvontayksikön toimintaa ja vertaisarvioinnilla on tärkeä merkitys osana muuta sijaishuollon valvontaa.

Vertaisarvioinnissa syntyvät haastatteluaineistot ovat tärkeitä myös lastensuojelututkimuksen näkökulmasta. Tämän takia informoimme tästä lapsen tai nuoren sosiaalityöntekijää sekä huoltajaa ja pyydämme erikseen nuoren suostumuksen myös mahdollisesti vertaisarvioinnista tehtävää tutkimusta varten. Vertaisarvioinnista tehtävään tutkimukseen osallistuminen on lapsella ja nuorelle täysin vapaaehtoista ja hän voi keskeyttää osallistumisen missä tahansa tutkimusprosessin vaiheessa. Haastatteluaineistoon ei tallenneta mitään henkilö- eikä tunnistetietoja, joiden avulla lapsi tai nuori olisi tunnistettavissa jälkikäteen.

Mielestäni lastensuojelussa olevien nuorten on hyvä huomata, että yhteiskunnallisellakin tasolla voi ja pystyy vaikuttamaan asioihin.” -lastensuojeluyksikön johtaja

 

Vertaisarvioinnista sanottua

Vertaisarvioitsijat:

Tää on mun mielestä hirveän mielenkiintoista. Mielenkiintoisin juttu on tavata nuoria itteensä ja olla osa jotain projektia joka tuntuu jotenkin merkitykselliseltä. Tää työ tuntuu sellaiselta, että tällä on jotain väliä ja merkitystä. Tää ei oo turhaa.”

Tää on mun mielestä merkityksellistä. Ja Sankarit-ryhmässä on kiva käydä. Siellä on kiva fiilis, ja ollaan rennolla fiiliksellä. Se on voimavara, kiva nähdä ja jutella ja on jotain mikä meitä yhdistää.

Aattelen, että tää on merkityksellistä ja hommana erityinen. Ja kun on rento ja hyvä fiilis ryhmässä, niin on mukava tulla paikalle.

Lastensuojelulaitosten johtajat/vastaavat ohjaajat:

”Vertaisarviointi vauhditti tavanomaisten kasvatuskeinojen ja käytäntöjen määrittelyä yhdessä nuorten kanssa. Se pohjusti myös hyvin Sijoitetun lapsen hyvää kohtelua koskevan suunnitelman laatimista tämän vuoden alussa.”

”Arviointi ei taida juurikaan näkyä tällä hetkellä arjessamme, muuta kuin ajatuksena työntekijän päässä – mikä se jo on edistystä. Suunnitelmissa on käydä arviointiin liittyvää keskustelua vielä nuorten kanssa jatkossa.””Kaiken kaikkiaan nuoret, jotka vertaisarviointiin osallistuivat, olivat iloisia mahdollisuudesta jutella arjestaan ja elämästään sellaisten ihmisten kanssa, joilla on samankaltaisia elämänkokemuksia.”

”Erityisesti arvioinnista jäi mieleen se, että ennen asiakassuunnitelmapalaveria pyrimme järjestämään aiempaa systemaattisemmin aikaa siinä käsiteltävien asioiden juttelemiseen.”

”Kokonaisuus oli monipuolinen ja siinä oli hyvin nostettu sekä toimivia että kehittämistä vaativia asioita.”

”Nuoret totesivat, että he pystyvät puhumaan avoimesti asioistaan kenelle tahansa työntekijälle, myös suhde omaan aikuiseen toimii hyvin. Hyvät suhteet ja vuorovaikutus kertautuu kaikessa toiminnassa. Ulkopuolinen arviointi suoraan nuorilta tuo luotettavuutta arviointiin. Kiitos kokemusasiantuntijoille.”

”Nuorten mielestä vertaisille oli helppo puhua ja itse näkisin tärkeänä toiminnan vakiinnuttamisen jollain tapaa.”

”Olemme ottaneet tekemänne vertaisarvioinnin osaksi asiakaspalautejärjestelmäämme ja toivoisimme, että arviointi tehtäisiin joka toinen vuosi. ”

”Vertaisarviointi toimi hyvänä työvälineenä työmme edelleen kehittämiseen ja siihen, että nuoret tulevat vertaisena sekä kuulluksi että nähdyksi.  Nuoret hyötyvät vertaisarvioinnista erityisesti heidän osallisuutta vahvistaen.”

”Minulle välittyi koko vertaisarviointiprosessista hyvin suunniteltu ja valmiiksi mietitty kokonaisuus, myös toteutus oli toimiva (vaikka luonnollisesti haastattelupäivä oli pitkä). Tykkäsin tekemänne palautteen ulkoasusta, se oli selkeä ja palautevihkonen kulkee minulla kätevästi kalenterin välissä”

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset

Milloin ja miksi VALTTI-vertaisarviointi on saanut alkunsa?

Vertaisarvioinnin kehittäminen alkoi vuonna 2017 yhdessä Pesäpuu ry:n Sankarit-nuorten kehittäjäryhmän sekä Jyväskylän kaupungin lastensuojelun valvontakoordinaattori Ansa Leinosen ja sosiaalityöntekijä Maarit Lambergin kanssa. Sankarit-kehittäjäryhmässä on ryhmän alusta asti mietitty sitä, miten lastensuojelulaitoksessa asuvien nuorten mielipide heidän arjestaan ja käyttämistään palveluista tulisi parhaiten esille ja mistä teemoista heitä olisi tärkeä kuulla. Monet Sankarit-ryhmän nuorista olisivat itse sijaishuollossa ollessaan toivoneet, että heillä itsellään olisi ollut mahdollisuus keskustella vertaisen kanssa ja antaa palautetta omasta arjestaan.

Miten salassapito on huomioitu?

Sankarit-ryhmässä on tarkkaan pohdittu koko vertaisarviointiprosessi. Kaikki tiedostavat, että vertaisarvioinnissa ollaan aina tekemisissä salassa pidettävien asioiden kanssa, joten salassapito ja vaitiolovelvollisuus ovat saaneet erityisen paljon huomiota. Kaikki ryhmän jäsenet ovat sitoutuneita vaitiolovelvollisuuteen kehittäjäryhmän aikana käydyistä keskusteluista, ja jokaisen vertaisarvioinnin kohdalla vertaisarvioitsijat allekirjoittavat henkilökohtaisen vaitiolositoumuksen.

Millainen on vertaisarvioitsijoiden tukirakenne?

Vertaisarvioitsijoita tuetaan vahvasti eri tavoin. Vertaisarvioitsijat ovat sitoutuneet Sankarit-kehittäjäryhmän toimintaan, joka toimii sekä vertaistuki- että kehittäjäryhmänä, mutta myös työnohjauksellisessa roolissa. Kehittäjäryhmässä taustatukena ovat tiiviisti mukana myös Pesäpuu ry:n työntekijät sekä Jyväskylän kaupungin sosiaalipalveluiden valvontaviranomainen ja lastensuojelun jälkihuollon sosiaalityöntekijä. Jokaisessa laitoskohtaisessa vertaisarviointiprosessissa (valmistelu, alkuinfo- ja palautekerta) on taustatukena ryhmässä joku näistä ammattilaisista, joka huolehtii vertaisarvioitsijoiden tukemisesta koko prosessin ajan kaikin tarvittavin keinoin. Prosessin aikana tarjotaan välitöntä lähityönohjausta ja hankitaan tarvittaessa erityistä konsultaatio- ja työnohjauksellista osaamista.

Kehittäjäryhmässä on etukäteen varauduttu myös sellaiseen tilanteeseen, jos vertaisarvioinnin haastattelussa tulee esille tai yksikössä käydessä havaitaan välitöntä puuttumista vaativia asioita. Näitä tilanteita varten on laadittu kirjallinen toimintaohje huolitilanteissa, jossa korostetaan ammattilaisen tukemana tapauskohtaisen toimintasuunnitelman laatimisesta niin, ettei mikään tilanne jää vain vertaisarvioitsijan vastuulle. Tarvittaessa ollaan yhteydessä vastuusosiaalityöntekijään ja valvontaviranomaiseen.

Mitä vertaisarvioinnissa saadulle tiedolle tehdään?

Vertaisarviointiin osallistuminen on aina vapaaehtoista. Nuorten haastatteluiden vastaukset tallennetaan Webropol-pohjaan, mutta Webropoliin ei tallenneta mitään yksittäistä nuorta koskevia henkilötietoja. Kaikista kyseisestä laitoksesta saaduista vastauksista tehdään laitoskohtainen palaute, joka on ”yhteenveto” nuorten haastatteluista. Palaute käydään suullisesti läpi lastensuojelulaitoksen nuorten, henkilökunnan ja nuorten vastuusosiaalityöntekijöiden sekä paikallisen kunnan ja valtion valvontaviranomaisten kanssa, jos he pääsevät paikalle. Palaute on mahdollista saada myös sähköpostitse. Palaute on koostettu painettuun muotoon vihkoksi, joka jätetään kehittämistyön välineeksi siihen laitokseen, jossa vertaisarviointi on tehty.

Haastatteluaineistot säilytetään Pesäpuu ry:ssä tietosuojatulla verkkoasemalla. Vertaisarviointiin osallistuneilta nuorilta kysytään myös lupaa heidän vastaustensa käyttöön tutkimusaineistona. Luvan antaneiden nuorten vastaukset säilytetään samassa paikassa. Haastatteluaineistot eivät jää missään vaiheessa vertaisarvioitsijoiden haltuun.

Onko vertaisarviointi laillisuusvalvontaa?

Sijaishuollon valvonnasta säädetään monissa eri laeissa ja valvonnasta vastaa moni eri taho omalta osaltaan. Vertaisarviointi ei ole mihinkään lakiin perustuvaa virallista valvontaa, vaan se on erityinen tapa toisaalta kehittää ja toisaalta arvioida laitoksen arkea sekä laitoksessa asuvan nuoren elämää kokonaisuutena. Erityistä se on siitä syystä, että nuoria kohtaavat puolueettomalta maaperältä itse sijaishuollossa asuneet vertaiset, joilla ei ole virallista valvojan asemaa. Vertaisarvioinnissa painopisteenä on tuoda esiin ja vahvistaa laitoksessa olevia hyviä asioita sekä löytää kehittämistä vaativat asiat ja tuoda nämä yhteiseen keskusteluun jatkotoimenpiteiden sopimista varten. Vertaisarvioitsijat eivät ole kenenkään puolella eivätkä edusta ketään.

Jyväskylässä vertaisarviointi on osa sosiaalipalveluiden valvontayksikön toimintaa ja vertaisarvioinnilla on tärkeä merkitys osana muuta sijaishuollon valvontaa.

Miten toimin, jos haluan tilata vertaisarvioinnin?

Voit ottaa yhteyttä vertaisarviointia koordinoivaan henkilöön. Vertaisarvioinnista voi kysyä lisätietoja: Sini Suoramaa, p. 040 7264649, sini.suoramaa(at)pesapuu.fi).

Kysy lisää

Erityisasiantuntija

Sini
Suoramaa

044 712 2119