Vario: ”Lastensuojelussa on kyse siitä, että lapsilla on hyvä olla.” Kokemusasiantuntijalapset hyvinvointia ja lastensuojelua tutkimassa

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esi- ja alkuopetusikäisten lastensuo­jelun sijaishuollon asiakkaina olevien lasten näkemyksiä hyvinvoinnista ja lastensuojelusta. Aiheesta ei ole olemassa aiempaa pienten lasten näkö­kulmasta tehtyä tutkimusta. Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää, mistä tekijöistä hyvinvointi lasten puheessa rakentuu sekä miten lapset käsittä­vät asiakasosallisuuden lastensuojelussa. Tutkimus toteutettiin osana Las­tensuojelun erityisosaamisen keskus Pesäpuu ry:n sisäistä, pienten lasten osallisuuden vahvistamiseen pyrkivää kehittämishanketta.

Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen ja otteeltaan lapsinäkökulmainen tutkimus. Aineisto kerättiin havainnoimalla sekä dokumentoimalla yh­deksästä lapsesta ja kolmesta aikuisesta koostuvan Salapoliisikerhon toi­mintaa. Kerho kokoontui kuusi kertaa huhti-kesäkuussa 2013, jonka ai­kana lapset ja kerhoa vetäneet aikuiset tutkivat yhdessä lastensuojelua. Ryhmässä hyvinvointiin ja lastensuojeluun liittyviä teemoja käsiteltiin Mäyrä-hahmon avulla. Aineiston analyysissä käytettiin niin teoriasidon­naista kuin aineistolähtöistä analyysiä. Aiheen sensitiivisyyden vuoksi tutkimuseettiset kysymykset sekä lasten osallisuuteen liittyvien eettisten näkökulmien pohdinta oli läsnä koko tutkimusprosessin ajan.

Tulokset osoittivat, että lapsille perustarpeiden tyydyttäminen on keskei­sin hyvinvoinnin osatekijä. Perustarpeilla lapset tarkoittivat ensisijaisesti ruokaa, turvallista paikkaa elää ja nukkua, puhtaita vaatteita sekä rakasta­mista. Erityisesti ruuan ja turvallisuuden tunteen merkitys korostui lasten puheessa toistuvasti. Lisäksi biologisilla vanhemmilla ja heidän tapaami­sella näytti olevan suuri merkitys lasten hyvinvointiin. Lasten näkemys lastensuojelusta oli positiivinen: se tarjoaa suojaa sekä turvallisen paikan

elää. Kuitenkin puhuttaessa asiakasosallisuudesta lasten näkemykset ja kokemukset vaihtelivat suuresti toiveiden kuulematta jäämisestä aina mie­lipiteen kuulemiseen ja huomioimiseen.

Tämän pro gradu -tutkimuksen tulokset vahvistivat aikaisempia tutki­mustuloksia perustarpeiden tyydyttämisen tärkeydestä lapsen kokeman hyvinvoinnin perustana. Lisäksi ne vahvistivat näkemystä biologisten van­hempien tärkeydestä sijoitetun lapsen elämässä. Uutta tutkimuksessa oli se, että aihetta tutkittiin lastensuojelun kontekstissa pienten lasten näkö­kulmasta ensimmäistä kertaa. Tutkimus toi esiin sen, että hyödyntämällä lapsen ikätason mukaisia menetelmiä, myös pienempien lasten kanssa on mahdollista käsitellä omaan elämään ja lastensuojeluun liittyviä kysymyk­siä. Lasten rohkeus ja kyky käsitellä vaikeitakin asioita on usein suurempi kuin aikuisten rohkeus kysyä niistä.

Asiasanat: Lasten subjektiivinen hyvinvointi, lasten osallisuus, lastensuo­jelu, sijaishuolto, kokemusasiantuntijuus