Kotilainen: Salapoliisit perhekuntoutuksessa: Salapoliisit-menetelmän soveltaminen perhekuntoutuksessa

Tiivistelmä

Opinnäytetyöni tavoitteena oli kokeilla miten Pesäpuu ry:n kehittämä Salapoliisit-malli toimii perhekuntoutuksessa. Mallin kokeilun lisäksi toiminnan tavoitteena oli saada lasten ajatuksia esille erilaisiin teemoihin liittyen. Salapoliisit-toiminta on ryhmätoimintaa, jonka perustavoitteena on vahvistaa lasten osallisuutta lastensuojelussa, sekä saada ryhmän toiminnan kautta tietoa, jota voidaan käyttää lastensuojelutyön kehittämiseen. Käytännössä salapoliisit-malli toimii siten, että lapset auttavat mäyrä-käsinukkea. Mäyrä tarvitsee ryhmän lapsilta apua moniin erilaisiin asioihin. Mäyrä voi pohtia esimerkiksi, milloin on turvallinen olo tai millaista on hyvä auttaminen. Aiheita pohtimalla keskustellen sekä toiminnallisten menetelmien kautta ryhmä tuottaa tietoa yleisellä tasolla, jota voidaan käyttää lastensuojelutyön kehittämisessä. Salapoliisit-ryhmän toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa käytin pohjana Pesäpuu ry:n mallia soveltamalla sen sisältöjä perhekuntoutusjaksolle sopivaan muotoon.

Ajatus opinnäytetyöstäni muodostui työharjoittelujaksoni aikana perhekuntoutuksessa. Tutustuin salapoliisitoiminnan oppaaseen harjoittelussani ja kiinnostuin toiminnan toteuttamisesta käytännössä. Salapoliisit malli oli entuudestaan tuttu osalle ohjaajista, mutta mallia ei ollut vielä sovellettu käytännön työssä perhekuntoutuksessa.

Opinnäytetyössäni arvioin salapoliisit- mallin toimivuutta perhekuntoutuksessa. Opinnäytetyöni teoreettisena viitekehyksenä on osallisuus. Järjestimme kevään aikana kaksi salapoliisit-toimintakertaa. Toimintakertojen sisällöt suunnittelin käyttäen apuna Pesäpuu ry:n salapoliisitoiminnan opasta. Toimintamalli on alun perin kehitetty sijaishuollon kontekstissa, joten sovelsin toimintamallia perhekuntoutukseen sopivaksi.

Mallin toimivuutta arvioitiin yhdessä perhekuntoutuksen ohjaajien kanssa yhteisissä palautekeskusteluissa kunkin ohjauskerran jälkeen. Arviointia tehtiin myös toiminnan dokumentoinnin avulla. Kummallakin ohjauskerralla yksi ohjaajista toimi dokumentoijana ja kirjasi paperille ryhmän toimintaa ja ryhmän tuottamaa tietoa. Arviointia tehtiin myös toimintakertojen havainnoimisella sekä jokaisen ryhmä kerran jälkeen kerätyn suullisen palautteen avulla.

Salapoliisitoiminta oli hyvin sovellettavissa perhekuntoutukseen ja toimintaan osallistuneet lapset olivat innoissaan mukana toiminnassa. Haastavien teemojen käsittely vaikutti olevan lapsille helpompaa käsinuken kautta. Pidimme yhden kuntoutusjakson aikana kaksi toimintakertaa, koska kuntoutusjakso on jo itsessään kuormittava ja intensiivinen.

Avainsanat Osallisuus, Lapsen osallisuus,lastensuojelu, perhekuntoutus