Reunamäki, Niina (2019): Adoptio vaihtoehtona pitkäaikaiselle sijoitukselle. Sijaisvanhempien ajatuksia, näkemyksiä ja kokemuksia

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tiivistelmä

Nykyinen, väliaikaisuuteen perustuva sijaishuoltojärjestelmä on saanut viime ai-koina paljon kritiikkiä siitä, että se ei pysty turvaamaan pysyviä kasvuolosuhteita lapselle, joka ei voi asua omien biologisten vanhempiensa luona. Julkista kes-kustelua on alettu käymään yhä enenevässä määrin perhehoidon muotojen ja käytäntöjen laajentamisesta. Myös adoptio on nostettu esille yhtenä lastensuoje-lun mahdollisena sijoitusvaihtoehtona. Tällä hetkellä se ei kuitenkaan kuulu las-tensuojelulain mukaisiin sijaishuollon käytäntöihin.

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli lähteä selvittämään sijaisvanhempina toi-mivien henkilöiden ajatuksia, näkemyksiä ja kokemuksia perhehoitoon sijoitetun lapsen adoptoimisesta. Opinnäytetyön aineisto kerättiin sähköisesti puolistruktu-roidulla kyselytutkimuksella. Aineisto analysoitiin sekä kvantitatiivisesti tilastolli-sia menetelmiä käyttäen että kvalitatiivisesti avoimien kysymysten vastausten pe-rusteella. Opinnäytetyön tavoitteena on jatkaa yhteiskunnallista keskustelua adoptiosta yhtenä mahdollisena sijaishuollon vaihtoehtona tuomalla sijaisvan-hempina toimivien henkilöiden näkökulma esille.

Tuloksista kävi ilmi, että valtaosa vastaajista (n=113) olisi valmiita harkitsemaan heidän perheeseensä sijoitetun lapsen adoptiota. Adoption nähtiin tuovan pysy-vyyttä, varmuutta ja vakautta sijoitetun lapsen elämään. Sijaisvanhemmat kokivat arkensa ja lapsen asioiden hoitamisen helpottuvan, jos he adoption myötä saisi-vat huoltajanoikeudet ja päätäntävallan lapsen asioihin. Adoptiolle koettiin myös erilaisia esteitä, joista suurimpina olivat huoli taloudellisen ja sosiaalisen tuen vä-henemisestä tai loppumisesta adoption vahvistamisen myötä, huoli lapsen ja hä-nen biologisten vanhempiensa tai suvun välisten suhteiden katkeamisesta sekä lapsen biologisten vanhempien vastustus.

Enemmistön näkemys oli kuitenkin se, että adoption asemaa tulisi lastensuojelun sijoitusvaihtoehtona vahvistaa, sillä heidän mielestään nykyinen, väliaikaisuu-teen perustuva sijaishuoltojärjestelmä ei aina aja lapsen etua. Vastausten perus-teella voidaan todeta, että sijoitetun lapsen adoptio herättää paljon ristiriitaisia ajatuksia ja tunteita. Se ei ole ratkaisuna ongelmaton ja ristiriidaton, ja se vaikut-taa monen eri osapuolen elämään. Tulevissa tutkimuksissa huomion kohteena voisi myös olla sijoitettujen ja adoptoitujen lasten sekä heidän biologisten vanhempiensa näkemykset.

Asiasanat: sijaisvanhemmuus, adoptio, sijaishuolto, lastensuojelu