Nuorten Turvasataman vuosikatsaus 2023

Nuorten Turvasatama -toimintaa toteutetaan Turvasatama-nimisessä Discord-yhteisössä, joka mahdollistaa nimettömän, matalan kynnyksen ja vertaistuellisen osallistumismahdollisuuden lastensuojelun piirissä eläville tai eläneille 13–29-vuotiaille nuorille verkkovälitteisesti.

Toiminnassa tuotetaan vuosittain kooste, jossa nostetaan esiin vuoden tilastoja sekä Turvasataman nuorten arjessa esiin nousseita ilmiöitä ja avuntarvetta. Tämä vuosikooste tarjoaa tiiviin katsauksen Turvasataman toimintavuoteen 2023. Koontia on tehty tilastoinnin ja työn arjen havaintojen pohjalta.

Vuonna 2023 Turvasataman vajaan 600 jäsenen muodostamassa yhteisössä kirjoitettiin yli 150 000 viestiä, järjestettiin yli 100 ryhmätoimintoa ja käytiin yli 500 yksilötukikeskustelua. 94 % palautekyselyyn vastanneista nuorista koki saavansa Turvasatamasta täysin tai osittain jotain myönteistä hyvinvoinnilleen. 100 % palautekyselyyn vastanneista, yksilötuen piirissä olleista nuorista, koki tulleensa kuulluksi osittain tai täysin sekä saaneensa kannustusta ja tukea aikuiselta yksilötuessa.

”Turvasatama perustettiin vuonna 2020 koronan sulkiessa kasvokkaisia palveluita. Neljäs toimintavuotemme osoittaa, että lastensuojelun piirissä olevilla ja olleilla nuorilla on edelleen voimakas tarve turvallisten aikuisten ja vertaisten tuelle myös arjen digitaalisissa ympäristöissä. Verkkovälitteinen vuorovaikutus ei kuulu vain pandemia-aikoihin, vaan on tärkeä osa nuorten jokapäiväistä elämää. Olemme iloisia, että saamme kehittää toimintaa yhdessä nuorten kanssa tulevinakin vuosina”, kertoo Nuorten Turvasataman kehittämispäällikkö Krista Leino.

Nuorten Turvasatama -yhteisö on Pesäpuu ry:n, Auta Lasta ry:n Veturoinnin ja Osallisuuden aika ry:n yhteistä toimintaa, jossa lisätään, tuetaan ja vahvistetaan lastensuojelusta kokemusta omaavien henkilöiden hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä verkkovälitteisen tuen, vertaistuen, osallistumismuotojen ja vapaaehtoistoiminnan keinoin. Toimintaa toteutetaan yhdessä nuorten, vapaaehtoisten ja kumppaneiden kanssa erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Nuorten Turvasatama -yhteisön toiminta on valtakunnallista. Toimintaa rahoittaa STEA.