Marianne Ersta (2020): Hylätystä supervahvaksi – lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohdelluiksi tulleiden kuvauksia selviytymisestä

Tiivistelmä

Marianne Ersta
Opinnäytetyö
Toukokuu 2020
Sosiaali- ja terveysala
Sosionomi (AMK)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

 

Opinnäytetyön lähtökohtana oli se, että tutkimustieto laitosväkivallasta on vähäistä eikä sijoitettujen lasten hyvinvoinnista ole riittävästi tietoa. Lisäksi selviytymistä sijaishuollossa koetusta kaltoinkohtelusta ei ole tutkittu lähes ollenkaan. Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä tietoa lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohdelluiksi tulleiden henkilöiden selviytymisestä sekä tavoitteena oli kuvata selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä heidän kokemuksiensa mukaan. Selviytymistä kuvattiin tutkimalla, mikä auttoi selviytymään sijaishuollon aikana, sijaishuollon jälkeen ja millaista tukea tarvitaan edelleen.

Opinnäytetyö tehtiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin 11 henkilöltä Xketjun Kohtaamisen foorumeissa strukturoituina ryhmähaastatteluina ja yhtenä yksilöhaastatteluna. Haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.

Tutkimustuloksina löydettiin, että selviytymiseen vaikuttavina tekijöinä toimivat yhteiskunnalliset instituutiot, sosiaaliset suhteet ja yksilön kyvyt. Sijaishuollon aikana pelastivat yhteiskunnalliset instituutiot, kuten koulu, harrastukset ja lastensuojelun interventio turvalliseen sijaishuoltopaikkaan. Aikuisuudessa ammattiapu terapiassa oli tärkeää. Sosiaaliset suhteet turvallisten läheisten ja eläinten kanssa auttoivat jaksamaan lapsuudessa ja nuoruudessa. Aikuisena puolison ja perheen tuki oli merkittävää. Yksilön kyvyt, joilla selvisi sijaishuollon aikana, olivat luovuutta, pakon sanelemia keinoja ja empatiakykyä toisia kohtaan. Aikuisena menneisyyden läpikäyminen, itsereflektio ja oma arvomaailma tukivat pärjäämään. Tutkimuksessa osoitettiin, että laitosväkivallasta voi selviytyä, mutta edelleen tarvitaan terapiaa ja vertaistukea traumaattisten kokemusten käsittelyyn. Kaltoinkohtelua on myös ehkäistävä kuulemalla lapsia ja nuoria sijaishuollon valvontaa kehittämällä.

Avainsanat: lastensuojelu, sijaishuolto, valvonta, kaltoinkohtelu, väkivalta, resilienssi, selviytyminen