Maahanmuuttajataustaiset lapset ja monikulttuurisuus lastensuojelun perhehoidossa

Taimikko-projektin loppuraportti

 

Esipuhe

Uusi lastensuojelulaki korostaa lapsen kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioon ottamista sijaishuoltopaikkaa valittaessa. Kun Taimikko-projekti käynnistyi vuonna 2007, näkyivät maahanmuuttajataustaiset lapset kasvavana palvelujen tarvitsija-ryhmänä sekä lastensuojelun avohuollossa että sijaishuollossa. Tilanteeseen oli kuitenkin varauduttu huonosti. Käytettävissä oli riittämättömästi tietoa ja tilastoja maahanmuutta-jista lastensuojelun asiakkaina ja niistä syistä, jotka johtavat lastensuojelun tarpeeseen. Palveluja ja erityisosaamista oli tarjolla vähän. Lastensuojelun sijaishuollon laitospalve-luissa oli jo erikoistunutta osaamista maahanmuuttajien kohtaamiseen. Tarve perheen-omaisiin sijoituksiin oli kuitenkin olemassa, kuten muillakin lastensuojelun sijaishuollon palveluita tarvitsevilla lapsilla. Myös hallitusohjelmassa oli asetettu tavoitteeksi perhe-hoidon määrän lisääminen.

Tietoa oli siis vähän, haasteita paljon. Pelastakaa Lapset ry, Perhehoitoliitto ry, Pesäpuu ry ja Yhteiset Lapsemme ry tekivät viisaan päätöksen yhdistäessään voimansa ja kana-voimalla ne yhteiseksi projektihakemukseksi RAY:lle. Näin saatiin käyntiin maahan-muuttajataustaisten lasten tukiperhetoiminnan ja perhehoidon kehittäminen. Taimikko-projektissa tehty tutkimus- ja kartoitustyö sekä käytännön kokemustiedon kerääminen monikulttuuristen lasten perhehoidosta antoivat hyvän pohjan kehittämistyölle. Projekti mahdollisti myös kehitettyjen työmenetelmien pilotoinnin ja kehittämisen sellaiseen muotoon, että ne voidaan tulevaisuudessa juurruttaa osaksi lastensuojelua, kuntien työn-tekijöiden käyttöön.

Monikulttuuristen sijaisperheiden valmennus pohjautuu PRIDE-valmennukseen. Kun PRIDE -valmennusta aikanaan tuotiin Suomeen, saimme jo todeta, että sijoitettavan lap-sen tarpeet ovat samat asuinpaikasta ja kulttuurista riippumatta. Tämä koskee myös maa-hanmuuttajalapsia Suomessa. Jokaisella lapsella on oikeus perheeseen ja jokainen lapsi tarvitsee ympärilleen turvallisia aikuisia, jotka ymmärtävät erilaisuutta ja haluavat tukea lapsen suhdetta omiin juuriinsa. Me aikuiset tarvitsemme tietoa ja opastusta erilaisuuden kohtaamiseen ja moninaisuuden arvostamiseen. Lastensuojelu ei ole hävettävää, se on jokaisen lapsen oikeus – myös maahanmuuttajataustaisen lapsen.

 

Raili Bäck-Kiianmaa

Pesäpuu ry