Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus

Lasten oikeudet luovat lastensuojelun sijaishuollon perustan ja lastensuojelun sijaishuollossa työskentelevillä aikuisilla on taas tärkeä velvollisuus huolehtia siitä, että lasten oikeudet toteutuvat. Millaisia oikeuksia lapsilla on lastensuojelun sijaishuollossa ja kuinka ne näkyvät jokapäiväisessä arjessa?

Lapsen oikeuksien lähtökohtana voidaan pitää YK:n lasten oikeuksien sopimusta (60/1991), joka on alle 18-vuotiaita lapsia koskeva ihmisoikeussopimus. Lapsen oikeuksien sopimus on oikeudellisesti sitova asiakirja lasten kohtelusta ja se pyrkii oikeudenmukaisuuden kautta edistämään lasten hyvinvointia. Sopimuksella halutaan korostaa, että jokaisella lapsella on jo syntymästään lähtien ihmisoikeudet ja yhdenvertainen ihmis- ja tasa-arvo. Lähtökohtana on, että lasten tarpeet ovat erilaisia kuin aikuisten, sillä etenkin pienen lasten haavoittuvuus ja riippuvuus aikuisten antamasta huolenpidosta antaa aiheen lasten erityiseen suojeluun.

Sopimus velvoittaa niin valtioita, kuntia sekä yksittäisiä henkilöitä kuten lapsen vanhempia ja muita aikuisia noudattamaan lapsen oikeuksien sopimusta. Mielestäni lapsen oikeuksien sopimus antaa hyvin tärkeän arvopohjan lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn, etenkin lastensuojelun sijaishuollossa. Monilla lapsilla voi olla taustallaan turvattomuutta, rikkinäisiä ihmissuhteita, epävakautta ja tasapainon puuttumista. Lastensuojelun sijaishuollossa työskentelevien aikuisten on huolehdittava siitä, että lapsi saa turvallisen kasvun ja kehityksen sekä pysyviä ihmissuhteita ympärilleen.

Lapsen oikeudet eivät ole vain sanojen helinää, vaan konkreettisia tekoja joka päivä lapsen hyvinvoinnin hyväksi. Lapselle tulee tarjota turvallinen ja vakaa arki, jossa rutiinit toistavat itseään, osoittaa hellyyttä ja huolenpitoa halaamalla ja olemalla kiinnostunut, huomioida ja kohdella lasta tasa-arvoisesti, antaa lapselle tietoa niistä asioista, jotka häntä mietityttää sekä muistaa leikin ja vapaa-ajan merkitys. On tärkeää antaa aikaa ja olla läsnä, kysyä ja kuunnella. Antaa lapsen olla erityinen oma itsensä.

YK:n lasten oikeuksien sopimuksen lisäksi Suomessa lapsen oikeuksia sijaishuollossa määrittää voimassa oleva Lastensuojelulaki (417/2007). Tuleeko lapsi kuulluksi, saako hän tietoa omasta tilanteesta ja onko hän päässyt tapamaan sosiaalityöntekijäänsä kahden kesken ilman ulkopuolisten läsnäoloa? Oikeudet ovat tärkeitä ja osallisuus on tärkeä teema näiden oikeuksien ympärillä.

Lapsen oikeuksien toteutumisen näkökulmasta pidän tärkeänä, että sijoitettujen lasten ja nuorten kanssa työskentelevät aikuiset vievät lapsille ja nuorille tietoa siitä, millaisia oikeuksia heillä on. Oman kokemukseni mukaan lapsi ei osaa vaatia oikeuksiaan, joten on aikuisen velvollisuus huolehtia siitä, että lapsi on niistä tietoinen ja ne toteutuvat. Kun lapset ja nuoret ovat tietoisia oikeuksista, joita heillä on, he tietävät ja tunnistavat koska heitä kohdellaan väärin. Lapsilla ja nuorilla tulisi olla myös tieto siitä, keneen he voivat olla yhteydessä, jos he kokevat tulleensa väärin kohdelluiksi.

Jotta aikuinen voi luoda vakautta ja turvaa, on hänen sisäistettävä lapsen oikeudet ja oma velvollisuutensa niiden varmistajana. Kuinka sinä turvaat lapsen oikeuksia omassa työssäsi?

Leena Kemppainen
Sosionomi (AMK), nuorisokodin ohjaaja
Sosiaalityön maisteri (JYU) opiskelija, harjoittelijana Pesäpuun X-ketjussa

Lue myös Leena Kemppaisen Pro gradu-tutkielma:
Lasten oikeuksien heikentyminen lastensuojelussa sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuuden näkökulmasta