fbpx

”Lapsen palveluiden tarpeen arvioinnin on oltava näkyvää – sen ei pitäisi tapahtua vain
työntekijän korvien välissä.”

Sosiaalihuoltolain muutoksen (2015) jälkeen suuri osa lastensuojelun tukitoimina myönnettävistä palveluista on nyt sosiaalihuoltolain mukaisia. Palvelutarpeen arviointi koskettaa suurta joukkoa lapsia ja perheitä. Miten lapsi kohdataan ja miten hänen kanssaan työskennellään?

Lapsilähtöisen palvelutarpeen arviointi -malli

Pesäpuussa on kehitetty palvelutarpeen arvioinnin mallia erityisesti lapsen näkökulmasta. Keskeistä siinä on lapsen tarpeiden tunnistaminen ja lapsilähtöisen työskentelyn toteuttaminen ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen.

Lapsilähtöisen palvelutarpeen arviointimallin keskeisiä periaatteita ovat

  • lapsilähtöisyys ja lapsen yksilöllisten tarpeiden selvittäminen
  • vanhemmuuden valmiuksien hyödyntäminen työskentelyn apuvälineinä
  • yhteinen ja auttava arviointi
  • suunnitelmallisuus ja kontekstisidonnaisuus sekä
  • monitoimijaisuus ja osallisuus.

Lapsilähtöinen palvelutarpeen arviointi -koulutus

Lapsilähtöinen palvelutarpeen arviointi -koulutuksessa käsitellään työmallia, jonka keskiössä ovat lapsen kohtaaminen ja yhteinen, monialainen palvelutarpeen arviointi lapsen arjen ja elämäntilanteen selvittämiseksi.

Kolmepäiväisen koulutuksen tavoitteena on

  • vahvistaa osallistujien ymmärrystä lapsen tarpeisiin perustuvasta alkuvaiheen arvioinnista
  • tarjota työvälineitä lapsilähtöiseen, monialaiseen ja osallistavaan palvelutarpeen arviointiin
  • vahvistaa työntekijän taitoja tehdä arviointia yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa.