fbpx

Rekisterinpitäjä

Pesäpuu ry

toimisto(a)pesapuu.fi

014-3322500

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietoja käytetään yhdistyksen sähköisen uutiskirjeen lähettämiseen ja mainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramakkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn oma tietojen luovutus yhdistyksen käyttöön uutiskirjepalvelun osalta. Markkinointia voidaan kohdistaa myös julkisesti tiedossa oleviin osoitteisiin.

Uutiskirjepalvelun tarkoitus on tuottaa ajantasaista tietoa yhdistyksen toiminnasta ja lastensuojelun kentästä siten, että uutiskirjeen tilaajat hyötyvät tiedosta. Markkinoinnin osalta tarkoitus on tuottaa tietoa yhdistyksen palveluista ja tuotteista siten, että markkinoinnin kohderyhmä hyötyy tiedosta.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee rekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:
– (rekisteröidyn nimi)
– rekisteröidyn sähköpostiosoite

Tietolähteet

Saamme tiedot rekisteröidyltä itseltään hänen suostumuksellaan. Markkinoinnin osalta käytössä on myös julkisessa jaossa olevat yhteystiedot.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Käsittelemme tietoja itse. Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille, lukuun ottamatta uutiskirjepalvelun toimittajaa, jonka palvelimella tietoja säilytetään sekä yhdistyksen omaa palvelinta, jolla tietoja säilytetään. Tietojen säilyttämiseen käytetään MailerLitea, jonka palvelimet saattavat fyysisesti sijaita EU- ja ETA-alueen ulkopuolella. Muita tietoja ei luovuteta EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietojen suojaus ja säilytysajat

Henkilötietoja sisältävän tiedoston käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Yhdistyksen palvelimella olevat tiedot on suojattu palomuurein. Tietokannat sekä niiden varmuuskopiot säilytetään sähköisesti asianmukaisella tavalla. Tietoa ei säilytetä manuaalisesti.

Säilytämme henkilötietoja siihen asti, kunnes rekisteröity pyytää poistamaan tietonsa tai uutiskirjepalvelu lopetetaan.

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettavan lainsäädännön huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai
hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Yhteydenotot

Rekisterissä oleva henkilö voi pyytää tietojensa oikaisua tai poistamista rekisteristä ottamalla yhteyttä Pesäpuu ry:hyn.

Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Mikäli muutamme tätä selostetta merkittäviltä osin, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Voimme informoida muutoksista myös muulla tavoin, kuten postitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.