fbpx

Rekisterinpitäjä

Pesäpuu ry

toimisto(a)pesapuu.fi

014-3322500

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, oikeutettu etu huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on varmistaa seuraavien toimintojen onnistunut toteuttaminen:
– jäsenpalvelut
– jäsenviestintä
– yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen
– varainhankinta

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja:
– rekisteröidyn nimi
– rekisteröidyn osoitetiedot
– yhteisöä tai yhteisön yhteyshenkilöitä koskevat tiedot, kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot
– jäsenyyden kesto

Tietolähteet

Saamme tiedot rekisteröidyltä itseltään hänen suostumuksellaan.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Käsittelemme tietoja itse hyödyntämättä henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita. Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille, lukuun ottamatta IT-palveluntarjoajaa, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan ja varmuuskopioidaan. Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietojen suojaus ja säilytysajat

Henkilötietoja sisältävän tiedoston käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Tiedosto suojataan palomuurein. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot säilytetään sähköisesti asianmukaisella tavalla. Tietoa ei säilytetä manuaalisesti.

Säilytämme henkilötietoja jäsenyyden keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset.

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa antamansa suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Yhteydenotot

Jäsen voi pyytää tietojensa oikaisua tai poistamista rekisteristä ottamalla yhteyttä Pesäpuu ry:hyn.

Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta merkittäviltä osin, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Voimme  informoida muutoksista myös muulla tavoin, kuten postitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.