fbpx

PESÄPUU RY

Varainhankinnan periaatteet

Pesäpuu ry:n varainhankinnan periaatteet ovat julkiset ja läpinäkyvät Pesäpuun olemassa oleville ja potentiaalisille lahjoittajille.

Pesäpuu panostaa laadukkaaseen lastensuojeluun. Pesäpuun tärkein tavoite on, että jokainen lapsi ja nuori on turvassa, osallinen, arvokas ja rakastettu. Tekemällä edellä käyvää kehittämistyötä yhdessä lasten ja nuorten kanssa ja tukemalla lastensuojelun toimijoita Pesäpuu luo vaikuttavaa lastensuojelua, hyvinvointia ja elinvoimaista yhteiskuntaa.

Lasten ja nuorten äänen ja kokemusten huomioiminen lastensuojelussa vaatii kovaa työtä ja panostuksia. Lahjoitukset ovat tärkeä osa Pesäpuun varainhankintaa ja parantavat sijaishuollossa asuvien lasten ja nuorten mahdollisuuksia hyvään elämään. Myös Pesäpuun mahdollisuudet kehittää toimintaansa kansallisena vaikuttavana toimijana lisääntyvät.

Varainhankinnassa ja lahjoituksissa noudetaan seuraavia periaatteita:

  1. Yleisperiaatteet

Pesäpuun lahjoituskulttuuri perustuu lahjoittajan tahdon kunnioittamiseen, eettisyyteen ja avoimuuteen.

Pesäpuu ottaa vastaan lahjoituksia, jotka liittyvät yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen: Lisätä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä lastensuojelun vaikuttavuutta Suomessa. Lue lisätietoja Pesäpuusta.

Pesäpuu sitoutuu Associate of Fundraising Professionals (AFP) sekä Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n (VaLa) vastuullisen varainhankinnan arvoihin ja periaatteisiin.

Rehellisyys: Pesäpuun varainhankinta on rehellistä, vastuullista ja totuudenmukaista. Varainhankinta toimii ja lahjoitukset käytetään tavalla, joka edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia lastensuojelussa.

Kunnioitus: Pesäpuun varainhankinta kunnioittaa Pesäpuun jäsenistöä sekä lahjoittajia ja edunsaajia. Varainhankinta arvostaa yksityisyyttä ja valinnanvapautta kaikissa muodoissaan. Lahjoittajan tahtoa kunnioitetaan.

Avoimuus: Pesäpuun varainhankinta toimii avoimesti. Varainhankinnassa ilmoitetaan kaikki todelliset tai mahdolliset eturistiriidat ja vältetään mahdollisia henkilökohtaisia tai ammatillisia väärinkäytöksiä.

Läpinäkyvyys: Pesäpuu raportoi selkeästi lahjoituksista, niiden käytöstä, hallinnoinnista, kuluista ja tuotoista tarkalla ja ymmärrettävällä tavalla.

  1. Lahjoituskohteet

Pesäpuu huolehtii siitä, että sillä on voimassa oleva varainhankintalupa lahjoitusten keräämiseksi.

Pesäpuu antaa lahjoittajasivuillaan ajantasaista tietoa kaikista lahjoituskohteistaan.

Lahjoittajat voivat oman harkintansa mukaan kohdistaa lahjoituksensa Pesäpuun yleiseen toimintaan tai kampanja- ja hankekohtaisesti määriteltyyn toimintaan. Merkittävien lahjoitusten kohdalla voidaan avata tapauskohtaisesti erillisiä rahastoja.

  1. Lahjoitusten hyväksyminen

Olemassa olevaan toimintaan tai kohdennettuihin toimintoihin voi lahjoittaa jatkuvasti ilman erillistä lahjakirjaa.

Lahjakirjalla tehtävien lahjoitusten osalta Pesäpuu edellyttää, että:

– Lahjoitus ja sen ehdot ovat linjassa Pesäpuun arvojen, strategian ja mission kanssa.

– Lahjoittaja ja lahjoituksen lähde ovat tiedossa.

– Lahjoittajan käyttämät maksutavat ovat luotettavia.

– Lahjoitus ja siihen liittyvä käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa Pesäpuun eettisten periaatteiden kanssa.

– Lahjoituksen hyväksyminen ja sen ehdot eivät vaaranna Pesäpuun tai muiden lahjoittajien mainetta.

– Lahjoituksesta koituvat kulut tai muut vastuut arvioidaan kohtuullisiksi.

Erillisellä lahjakirjalla tehdyt lahjoitukset hyväksyy toiminnanjohtaja.

  1. Lahjoitusvarojen käyttö, hallinto ja hoito

Pesäpuun hallitus päättää lahjoitusvarojen hallinnointikuluista sekä pääoman tuoton ja pääoman käytön määrästä osana Pesäpuun vuosibudjettia.

Mahdollisten pääomittavien rahastojen vuosittainen maksimikäyttö määräytyy hallituksen hyväksymän käyttöpolitiikan mukaisesti. Käyttöpolitiikan tavoitteina ovat tasaisen ja ennustettavan tulovirran tarjoaminen Pesäpuun toiminnan rahoittamiseksi sekä pääoman reaaliarvon säilyttäminen ja kasvattaminen pitkällä tähtäimellä.

Tulouttavien rahastojen vuotuinen käyttö perustuu rahastojen perustamisasiakirjoihin, strategisten hankkeiden etenemiseen ja rahastojen markkina-arvon kehittymiseen.

Sidosryhmille raportoidaan vuosittain lahjoitusten hallinnoinnista, varainhankinnan kustannuksista ja niiden perusteista. Varainhankinnan toiminnat, kirjanpito ja raportointi, ovat avoimia ja yksiselitteisiä.

  1. Lahjoittajasuhteet

Pesäpuu ylläpitää ja kehittää hyviä ja monipuolisia lahjoittajasuhteita ja tarjoaa lahjoittajille mahdollisuuden osallistua Pesäpuun toimintaan.

Yksityishenkilöiden vapaaehtoiset lahjoitukset ovat tae vaikuttavaan lastensuojeluun. Lahjoittaminen on tärkeä osa Pesäpuun laajaa pitkäjänteistä toimintaa lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseksi.

Pesäpuu kunnioittaa lahjoittajan oikeuksia antamalla ajankohtaista tietoa siitä, miten lahjoituksia käytetään huomioiden lahjoittajan yksityisyyden ja kunnioittaen lahjoittajan toiveita.

Lahjoittajiin pidetään säännöllisesti yhteyttä. Lahjoittajaviestintä toteutetaan vuosittain lahjoittajaraportin muodossa, jossa viestitään varojen käytöstä, varainhankinnan tuloksista ja kuluista, sijoitustoiminnan tuloksista sekä lahjoittajatapahtumista.

Pesäpuu osoittaa kiitollisuuttaan lahjoittajille järjestämällä seminaareja, tutustumiskäyntejä ja lahjoittajatilaisuuksia. Suurimpia lahjoittajia voidaan huomioida erilaisilla nimikkojärjestelyillä.

Pesäpuun tavoitteena on rakentaa pitkäjänteisiä lahjoittajasuhteita tarjoamalla monipuolisia lahjoitusmahdollisuuksia ja lahjoitusjärjestelyjä yksityisille henkilöille, säätiöille, yrityksille ja muille lahjoittajatahoille.

Pesäpuun kaikessa toiminnassa vastikkeettoman lahjoituksen ja vastikkeellisen yhteistyön välillä tehdään selkeä ero.

  1. Viestintä, markkinointi ja kampanjat

Lahjoitusten saaminen rakentuu Pesäpuun yleiselle maineelle ja toiminnan korkeatasoiselle laadulle sekä laadukkaalle viestinnälle. Jatkuva, korkeatasoinen ja ajantasainen viestintä nykyisten ja potentiaalisten lahjoittajien kanssa tukee pitkäjänteisten lahjoittajasuhteiden luomista ja ylläpitämistä. Ensiluokkaisen lahjoittajasuhteiden hoidon ja lahjoittajaviestinnän takaavat riittävä resursointi.

Lahjoittamista tukevaa viestintää tehdään useaa kanavaa käyttäen. Keinoja ovat esimerkiksi henkilökohtaiset tapaamiset, Pesäpuun järjestämät tilaisuudet, verkkonäkyvyys, näkyvyys erilaisissa tapahtumissa, painettu materiaali, tietopaketit sekä sosiaalisen median näkyvyys ja kampanjat.

Lahjoittamisesta kiinnostuneille on tarjolla monipuoliset ja ajantasaiset verkkosivut, joista selviää lahjoituskohteet, kampanjat, lahjoittamismuodot, lahjoitusten kertyminen ja käyttö sekä lahjoittamiseen liittyvä dokumentaatio.

Kysy lisää

toiminnanjohtaja

Jari
Ketola

040 848 1917