Vilma Kosonen & Aada Saatsi (2020): “Kyllähän sitä opettajaa uskotaan ehkä vähä paremmin” — Sijoitettuna olleiden nuorten aikuisten kokemuksia osallisuudestaan koulutuksissa

TIIVISTELMÄ

Vilma Kosonen & Aada Saatsi
Erityispedagogiikan kandidaatintutkielma
Kevätlukukausi 2020
Kasvatustieteiden laitos
Jyväskylän yliopisto

Oppilaiden osallisuutta on tutkittu jonkin verran, mutta sijoitettuja lapsia ja nuoria koskeva tutkimus aiheesta on jäänyt vähäiseksi. Tässä tutkimuksessa tarkas-tellaan sijoitettuna olleiden nuorten aikuisten osallisuutta koulussa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia osallisuuden kokemuksia sijoitettuna olleille nuorilla aikuisilla on koulutuksistaan ja vaikuttamismahdollisuuksistaan.

Tutkimus on tehty laadullisin menetelmin. Aineistonkeruu toteutettiin teemahaastatteluilla, joihin osallistui kolme 18–29-vuotiasta sijoitettuna ollutta nuorta aikuista. Aineisto kerättiin yksilöhaastatteluin. Haastatteluaineisto analysoitiin teoriasidonnaista sisällönanalyysiä hyödyntäen.

Tulosten mukaan osallisuus on yksilöllinen kokemus, johon liittyvät sekä aikuisten luomat osallisuuden mahdollisuudet että osallisuus koulun vertaissuhteissa. Haastateltavien kokemukset mahdollisuuksista vaikuttaa koulunkäyntiinsä jakautuivat konsultaatio- ja vaikuttamisosallisuuteen.

Tulosten perusteella voidaan päätellä sijoitettuna olleiden nuorten aikuisten kaipaavan kuulluksi ja vakavasti otetuksi tulemista. Nuoret toivovat pääse-vänsä koulussa aikuisten rinnalle tekemään päätöksiä. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että vertaissuhteet ja niihin kuuluminen ovat osallisuuden kannalta tärkeitä. Lastensuojelullinen tausta saattoi kuitenkin asettaa haasteita vertaissuhteiden muodostamiselle ja altistaa nuoret kiusatuksi tulemiselle. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää paikannettaessa kohtia, joita sijoitettujen lasten ja nuorten osallisuudessa tulisi edistää.

Asiasanat: osallisuus, sijoitetut nuoret, koulu, koulutus, kokemukset, sijais-huolto