Vaittinen Niina (2020): Nuorten silmin : Sijaishuollossa asuvan nuoren koulunkäyntiä haastavat ja tukevat tekijät

TIIVISTELMÄ

Tekijät: Niina Vaittinen
Opinnäytetyön nimi: Nuorten silmin – Sijaishuollossa asuvan nuoren koulunkäyntiä haastavat ja
tukevat tekijät
Sivumäärä: 58 ja 4 liitesivua
Työn ohjaaja(t): Tarja Jukkala
Työn tilaaja(t): Pesäpuu ry
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Yhteisöpedagogi, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli saada lisää tietoa sijaishuollossa asuvien nuorten koulunkäynnistä, siellä esiintyvistä haasteista ja sitä tukevista tekijöistä, sekä niiden pohjalta jatkotoimenpidesuositus. Tämä tarve tiedolle nousi tutkimuksen pohjalta, jossa tuli esille, että sijaishuollossa asuvien nuorten koulunkäynnissä esiintyy paljon haasteita, ja tähän tarvitaan lisää tietoa ja osaamista ammattilaisille (Pesäpuu 2019c). Tieto, jota hankin oli nuorten itsensä tuottamaa, eli kokemusasiantuntijatietoa.

Työn toteutin laadullisena tutkimuksena. Aineistonkeruumenetelmänä käytin teemahaastatteluja ja havainnointia, jonka toteutin Nuorten foorumissa. Teemahaastattelut pidin neljälle 18-28 vuotiaalle nuorelle, joista jokainen oli asunut sijaishuollossa.

Työni on toteutettu osana MindMe – koulu kuuluu kaikille koulutus- ja kehittämisprosessia. Haastattelujen pohjalta noussut aineisto on jaettu kolmeen teemaan, joita ovat kiusaaminen, mielenterveyteen ja turvallisuuteen liittyvät tekijät ja kaverit. Näiden teemojen pohjalta olen analysoinut nuorten koulukokemuksia. Nuoret kokivat kiusaamisen ja leimaantumisen sekä ulkopuolelle jäämisen olevan koulunkäynnin haasteina. Lisäksi turvallisuuden tunteen puuttuminen
koulussa nousi keskeisesti koulunkäyntiä haastavaksi tekijäksi nuorten kokemuksista. Kaverisuhteet koulussa oli ja oli ollut syy mennä kouluun nuorilla, joten ne nousivat merkittävimmäksi tekijäksi koulunkäyntiä tukevana tekijänä.

Opinnäytetyöni tuo tilaajalleni lisää konkreettista tietoa sijaishuollossa asuvan nuoren koulunkäynnistä nuoren itsensä kokemana. Työ on hyödyllinen myös kouluhenkilöstölle, nuorisotyöntekijöille, sosiaalitoimen ja psykiatrian puolen henkilöille, jotka työskentelevät sijaishuollossa asuvan nuoren koulunkäyntiä tukien.

 

Asiasanat: kouluakäymättömyys, osallisuus, kokemusasiantuntijuus, lastensuojelu, sijaishuolto, nuori.