Rebecca Svahn (2020): Monialainen yhteistyö psyykkisesti oireilevan lapsen tukemisessa – ammattilaisten näkemyksiä

TIIVISTELMÄ

Turun Yliopisto
Sosiaalitieteiden laitos / Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
SVAHN, REBECCA: Monialainen yhteistyö psyykkisesti oireilevan lapsen tukemisessa – ammattilaisten näkemyksiä
Pro gradu -tutkielma, 104 s., 0 liite Sosiaalityö
Kevät 2020

Lasten hyvinvointi Suomessa polarisoituu. Polarisoitumiskehitystä vahvistaa ongelmien kumuloituminen, jolloin kasautuneet ongelmat nostavat riskiä ongelmien ilmenemiselle muillakin elämän osa-alueilla. Yksi elämään haasteita tuovista tekijöistä lapsilla on psyykkinen oireilu. Lasten on vaikea saada psyykkiseen oireiluunsa tukea. Nykyaikaiset palvelut eivät ole pystyneet vastaamaan lasten ja perheiden kompleksisiin ongelmiin ja suomalaisen palvelujärjestelmän sektoroituneisuutta ei ole pystytty kaikilta osin purkamaan. Yksi keino vastata kompleksisiin ongelmiin sektoroituneissa palveluissa on monialainen yhteistyö palveluiden välillä.

Tässä tutkielmassa on tarkasteltu ammattilaisten näkemyksiä psyykkisesti oireilevien lasten kanssa työskentelystä sekä monialaista yhteistyötä edistävistä tekijöistä. Ammattilaisen näkemyksiä on tutkittu avoimella kyselytutkimuksella. Aineisto koostuu 114 vastauksesta. Vastaajia on 17 eri ammattikunnasta koulun, sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatusaloilta. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysillä.

Tuloksissa avataan ammattilaisten pohdintoja psyykkisesti oireilevien lasten kanssa työskentelystä sekä tekijöistä, jotka edistävät monialaista yhteistyötä. Psyykkisesti oireilevan lapsen kanssa työskentelyssä nousi kolme merkittävää teemaa, jotka paikantuvat lapsen kokonaisvalaisen tuen keinoihin, lapsen tukiprosessiin ja -verkostoon sekä lapsen psyykkisen oireilun oirekuviin ja oireilun ja ympäristötekijöiden suhteeseen. Monialaista yhteistyötä ammattilaiset näkemyksissä edistää neljä merkittävää teemaa. Nämä teemat ovat ilmapiiri, viestintä, organisaation tuki ja suhteet muihin ammattilaisiin monialaisessa yhteistyössä.

Kokonaisuudessaan tulokset vahvistavat näkemystä nykyisen palvelujärjestelmän heikosta vastaavuudesta niin psyykkisesti oireilevien lasten tukemiseen kuin monialaisen yhteistyön toteuttamiseen. Lasten tukemista edistävien ja monialaista yhteistyötä vahvistavien tekijöiden jatkotutkimuksen lisäksi on tärkeä tutkia kokonaisvaltaista rakenteellista muutosta näiden toimien toteutumisen edellytyksiksi.

Asiasanat: Psyykkinen oireilu, monialainen yhteistyö, monitieteellinen, kyselytutkimus