Liten guide till stöd för placerade barns skolgång

Den här guiden är avsedd för alla som är intresserade av placerade barns skolgång: skol- och elevvårdspersonal, socialarbetare, fosterföräldrar och barnens närmaste. Den fokuserar på barn som omhändertagits och placerats i fosterfamiljer, deras skolgång och välbefinnande, men lämpar sig också väl för samarbetet mellan barnskyddsanstalter och skolor. Målet är att öka kunskapen och den gemensamma förståelsen och att klargöra de enskilda aktörernas roller i frågor som gäller placerade barns skolgång.