Pesäpuu ry:n lausunto hallituksen luonnosesityksestä eduskunnalle laiksi lastensuojelulain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Valtakunnallinen lastensuojelun kehittämisyhteisö Pesäpuu ry on 14.9.2023 antanut lausuntonsa hallituksen luonnosesityksestä eduskunnalle laiksi lastensuojelulain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta.

Pesäpuu ry pitää huolestuttavana sitä, että hallituksen lakiuudistus jälkihuollon ikärajan laskemisen osalta ei perustu faktaan eikä tutkittuun tietoon, vaan summittaisiin arvioihin tuensaajien määrästä, palveluista ja kustannuksista. Suomessa ei ole saatavilla sellaista tietoa, jonka perusteella hallitus voisi luotettavasti perustella lakimuutoksen tarpeellisuutta ja jälkihuollon ikärajan alentamista. Siksi lakimuutokseen ei tulisi ryhtyä, vaan kerätä ensin tarvittavaa tietoa ja kunnollinen tilannekuva lastensuojelulain muutostarpeiden ja kehittämisen pohjaksi.

Yhteiskunta epäonnistuu lasten suojelun tehtävässään liian usein. Sijaishuollossa ei pystytä aina ja riittävällä tasolla auttamaan ja tukemaan lapsia ja nuoria aikaisempien haavoittavien kokemusten käsittelyssä. Lastensuojelun sijaishuollossa asuvia lapsia ja nuoria epäonnistutaan myös liian usein suojelemaan uusilta, toistuvilta ja jatkuvilta haavoittavilta ja haitallisilta kokemuksilta. YK:n Lapsen oikeuksien komitea onkin antanut Suomelle suosituksia lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon tilanteen parantamisen osalta viimeksi keväällä 2023. Kotimaisia selvityksiä, tutkimuksia ja toimenpide-ehdotuksia on viimeisen kymmenen vuoden aikana tehty lukuisia, mutta harvat näissä esitetyistä ehdotuksista ovat edenneet.

Jälkihuollon ikärajan laskemista suunniteltaessa on ymmärrettävä se tausta, josta sijaishuollosta itsenäistyvät nuoret aikuiset ponnistavat. Yhteiskunta on pettänyt nämä nuoret jo toistuvasti epäonnistumalla suojelemaan heitä syntymäperheissäsään, mutta liian usein myös silloin, kun se on itse ottanut kasvatusvastuun heistä itselleen lastensuojelun sijaishuollon muodossa. On lyhytnäköistä ja jopa julmaa jättää nämä nuoret aikuiset heitteille tilanteessa, jossa heidän ikätoverinsa saavat yhä henkistä, ja monet myös rahallista, tukea syntymäperheiltään itsenäistymistään varten.

Pidämme Pesäpuussa tärkeänä jälkihuollon nykyistä ikärajaa myös siksi, että ymmärryksemme mukaan sosiaalihuollon palvelut ovat useimmiten nuorille ja nuorille aikuisille korjaavaa vuorovaikutusta, jonka avulla voidaan käsitellä aiempia haastavia ja traumatisoivia kokemuksia sekä auttaa yksilöä integroitumaan paremmin osaksi yhteiskuntaa. Katkonaisen, useita sijaishuoltopaikkoja ja sosiaalityöntekijöitä sisältäneen sijaishuollon jälkeen tuntuu kohtuuttomalta, että aikuistuessa prosessi katkaistaan jälleen ja ohjataan nuori uudelle luukulle ja jälleen uudelle työntekijälle, jolloin riski pudota palveluiden ulkopuolelle kasvaa.

Pesäpuu ry:n näkemyksen mukaan hallitus taittaa velkaantumiskehitystä ja luo kestävää tulevaisuutta Suomelle parhaiten, jos lyhytnäköisten, heikoimmassa asemassa oleviin henkilöihin kohdistuvien leikkausten sijasta investoidaan kohonneessa syrjäytymis- ja syrjäyttämisvaarassa oleviin ihmisiin, saatetaan heitä osaksi yhteiskuntaa, työelämää, maksamaan veroja ja kasvattamaan jälkipolvia mahdollisimman vähällä ylisukupolvisella taakkasiirtymällä. Meillä ei ole varaa menettää näitä nuoria aikuisia, jotka haastavista kasvuolosuhteistaan huolimatta yrittävät parhaansa mukaan päästä kiinni yhteiskuntaan kestävällä tavalla.

Lue koko lausunto (pdf).