YEE-hankkeessa tuotettiin selvitys lastensuojelun jälkihuollon ja ilman huoltajaa maahan alaikäisenä tulleiden nuorten tuesta ja palveluista Suomessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hallinnoimassa Yhdessä aikuisuuteen – Elämässä Eteenpäin (YEE)-hankkeessa selvitettiin lastensuojelun jälkihuollon piiriin kuuluvien nuorten sekä ilman huoltajaa maahan alaikäisenä tulleiden aikuistuvien nuorten tuen ja palveluiden nykytilaa ja kehittämistarpeita. Pesäpuu on ollut mukana keräämässä näkemyksiä palveluiden toimivuudesta kokoamalla aiemmin kerättyä tietoa nuorilta. Näkemyksiä kerättiin myös kuntajohdolta, kuntien ja järjestöjen ammattilaisilta sekä nuorilta Diakonissalaitoksen, SONet BOTNIAn ja THLn kanssa kuntakyselyillä sekä haastattelemalla nuoria.

Selvityksessä havaittiin, että osalla aikuistuvista nuorista on erityinen riski syrjäytymiseen. Tuki ja palvelut eivät alueiden välillä toteudu yhdenvertaisesti. Kukin tuleva hyvinvointialue kuntineen luo oman auttamisjärjestelmänsä. Selvitys tuo esiin kehittämisehdotuksia näiden järjestelmien rakentamiseksi.

Tuki ja palvelut eivät toteudu yhdenvertaisesti

Alueellinen vaihtelu tuen ja palveluiden järjestämisessä ja toteutumisessa oli selvityksen perusteella suuri. Lastensuojelun jälkihuollon osalta kehittämistarve koski erityisesti taloudellisen tuen käytäntöjä. Ilman huoltajaa alaikäisenä maahan tulleiden nuorten osalta huoli koski subjektiivisen oikeuden puutetta tukitoimiin sekä kansalaisuuden saamisen aiheuttamaa putoamista tukitoimien piiristä. Tietoa nuorista ja palveluista kertyy heikosti, mikä vaikeuttaa tiedolla johtamista ja resurssien allokointia alueilla.

Hyvinvointialueille siirtyminen kirittää yhdenvertaisten palveluiden rakentamista

Selvityksen pohjalta on koottu keskeiset tuen ja palveluiden kehittämistarpeet lähivuosille. Kehittämisen kohteiksi tulisi nostaa seuraavia asioita:

  • Paikallisesti ja alueellisesti on tärkeää luoda tilannekuva nuorista ja tuen ja palveluiden muodoista. Jokaiselle kohderyhmän nuorelle tulee tarjota koti, mahdollisuus yksilölliseen, rinnalla kulkevaan tukeen. Nuoren asumisen taitoihin, talouden hallintaan, opiskeluissa pysymiseen ja työelämään siirtymiseen tulee resursoida riittävä tuki. Ylisukupolvista huono-osaisuutta tulee ehkäistä riittävällä ja proaktiivisella tuella etenkin, kun nuori tulee vanhemmaksi.
  • Nuorten sekä ammattilaisten osallisuutta palveluihin ja palveluiden kehittämiseen on tärkeää edistää. Nuorilähtöinen, monialainen asiakassuunnitelmatyön kehittäminen sekä nuorten siirtymävaiheen tuki sijaishuollosta ja perheryhmäkodeista lastensuojelun jälkihuoltoon ja kotoutumisen tukitoimiin nousivat erityisinä kehittämiskohteina esiin.

Kuuntele nuorta

Selvitykseen koottujen nuorten näkemysten mukaan pienillä asioilla voi oleellisesti vaikuttaa palvelun laatuun. Nuoret toivovat pitkäjänteisiä aikuissuhteita, turvallisia kohtaamisia ja nuorten tarpeiden mukaisesti järjestettäviä sekä yhteensovitettuja palveluita. Nuorten mukaan keskeistä olisi varmistaa, että nuorella on riittävästi tietoa ja että hän ymmärtää sovittavat asiat.

Raportissa hyödynnettyihin nuorten viesteihin voi käydä tutustumassa Pesäpuun YEE-hankkeen verkkosivulla kohdassa ”Materiaalia”. https://pesapuu.fi/toiminta/lapset-ja-nuoret-kehittajina/yhdessa-aikuisuuteen-elamassa-eteenpain-yee-hanke/

Hyvä lähtö aikuisuuteen -julkistamistilaisuuteen 14.3.2022

Tervetuloa Hyvä lähtö aikuisuuteen -julkistamistilaisuuteen 14.3.2022 klo 13–15.

Tilaisuudessa esitellään selvityksen keskeiset nostot ja kehittämistoimet. Lisäksi tilaisuudessa julkaistaan Lastensuojelun Keskusliiton politiikkasuositus sekä Kokemusasiantuntijoiden suositus jälkihuollon kehittämiseksi -opas.

Ilmoittaudu tilaisuuteen tai tilaa materiaalit täällä.

Ennakkotietoa julkaisuista:

  • Hirschovits-Gerz, Weckroth & Heino (toim.) (2022) Ikkuna aikuistumiseen. Selvitys lastensuojelun jälkihuollon ja ilman huoltajaa maahan alaikäisenä tulleiden nuorten tuki ja palvelut. THL:n raportteja 2/2022. Selvityksen toteuttajina toimivat THL, Diakonissalaitos, Pohjanmaan sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Pesäpuu ry.
  • Lastensuojelun jälkihuollon politiikkasuositus ja Kokemusasiantuntijoiden suositus jälkihuollon kehittämiseksi -opas, Lastensuojelun Keskusliitto

YEE-hanke toteutuu Euroopan sosiaalirahaston osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan rahoituksella vuosina 2020–2023.

Lisätietoa:

Helena Inkinen, Projektikoordinaattori, helena.inkinen(at)pesapuu.fi, p. 040 705 3876