Vertaisarvioinnilla laatua ja vaikuttavuutta sijaishuoltoon?

Vertaisarviointi on asiakaspalautemalli, jonka avulla sijaishuollossa asuvilta nuorilta kerätään palautetta omasta asumisympäristöstään, sen toimivuudesta sekä laadusta. Vertaisarviointia on kehitetty vuodesta 2017 lähtien Pesäpuun, Jyväskylän kaupungin ja sijaishuollosta aikuistuneiden Sankarien kehittäjänuorten kanssa.  Vaikka poikkeusolot ovat tuoneet omat haasteensa, niin vertaisarviointien toteuttamiseen kuin kehittäjäryhmän toimintaan, on vertaisarviointeja päästy toteuttamaan. Vertaisarvioituja sijaishuollon laitoshuollon yksikköjä on tähän mennessä valtakunnallisesti yli 20.

On hyvä aika pysähtyä tarkastelemaan, ovatko vertaisarvioinnin toimintaan asetetut tavoitteet toteutuneet ja voidaanko vertaisarviointia hyödyntää myös sijaishuollon laadun ja vaikuttavuuden tarkastelussa?

Vertaisarviointi on osallistava menetelmä, jonka yhtenä tärkeänä tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta sekä vahvistaa ja tukea lapsen oikeuksien toteutumista sijaishuollossa.   Vertaisarvioinnin avulla on mahdollistettu jo yli 80 sijaishuollossa asuvan nuoren osallistuminen oman asuinympäristönsä kehittämiseen. Näiden nuorten on ollut mahdollista kertoa kokemuksiaan omasta asuinympäristöstään, saamastaan palvelusta ja sen laadusta. Nuoret ovat antaneet palautetta arkipäivän asioiden lisäksi myös kokemuksistaan ilmapiiristä, osallisuudesta, vaikuttamisen mahdollisuuksista sekä muista sijaishuollon piirissä asuvien nuorten elämään vaikuttavista asioista kuten tuen saamisesta, yhteydenpidosta, palavereista ja sosiaalityöntekijöistä. Palaute on käsitelty vertaisarviointi-prosessin yhteydessä yhdessä sijaishuoltoyksikön nuorten ja työyhteisön kanssa. Haastatteluista koottu palautekooste on käyty läpi vuorovaikutuksellisissa keskusteluissa, joissa yhdessä on pohdittu palautteessa esiin nousseita teemoja, sekä hyviä ja toimivia asioita, käytänteitä, että mahdollisia kehittämisen kohtia. Keskustelun tarkoituksena on vahvistaa yksiköissä avointa ja keskustelevaa toimintakulttuuria sekä arjen asioissa että palvelun kehittämisessä. Myös nuorten asioista vastaavilla sosiaalityöntekijöillä on ollut mahdollisuus osallistua vertaisarvioinnin palautetilaisuuteen ja saada näin arvokasta kokemustietoa yksikön toiminnasta. Jyvässeudulla vertaisarvioinnin koottu asiakaspalaute otetaan huomioon myös perinteisessä, yksikkökohtaisessa viranomaisvalvontatyössä.

”Sai kertoa omat mielipiteet, miltä musta tuntuu, ja samalta kun sen päästää pihalle niin saa ehkä vastakaikua. Kun saan vastakaikua, niin kehityn samalla.”

Vertaisarvioinnin tavoitteena on tuottaa vertaisuuden kokemuksia sijaishuollossa asuville lapsille ja nuorille. Vertaisarvioinnissa olennaista on, että haastattelun tekevät vertaiset, nuoret aikuiset, joilla on henkilökohtaisesti kokemusta sijaishuollossa asumisesta. Nuoret ovat kokeneet todella tärkeäksi vertaisten kohtaamisen haastattelutilanteessa, ja luottamuksen syntyminen tilanteessa on ollut helpompaa.

”On tosi hyvä, että teette tämmöstä (te kokemusasiantuntijat), kun kaikissa laitoksissa nuoret ei voi puhua”

”Nuorten mielestä vertaisille oli helppo puhua ja itse näkisin tärkeänä toiminnan vakiinnuttamisen jollain tapaa.”

Vertaisarvioinnin tavoitteena on myös ehkäistä kaltoinkohtelua sekä vahvistaa osallisuuden ja turvallisuuden kokemuksia sijaishuollossa. Seurantakyselyn palautteen mukaan yksi tärkeimmistä vertaisarvioinnin myötä esiin nousseista teemoista oli turvallisuus. Näin sijaishuolto yksiköiden on ollut mahdollisuus toisaalta vahvistaa asioista, jotka nuoret kokivat tuovan tai lisäävään turvallisuutta, ja toisaalta miettiä keinoja sen lisäämiseksi. Palautteen mukaan vertaisarvioinnin aikana voi joskus nousta esiin myös yksittäisiin nuoriin liittyviä epäkohtia, joihin on prosessin aikana myös puututtu. Sekä nuoret että palveluntuottajat ovat kokeneet vertaisarvioinnin olevan hyvä keino saada näkyviin tärkeitä ja merkityksellisiä asioita kuten turvallisuus.

”sisäisestä turvallisuudesta on puhuttu paljon vertaisarvioinnin jälkeen, turvallisuus on edelleenkin haasteena”

Sillon kun puhun perheen kanssa, mulla on turvallista. Täällä olisi turvallista, jos ei olisi väkivaltaa, kaikki olisi reilua ja tasa-arvoista”

” Varmaan se, että kaikki tulee toistensa kanssa juttuun, tulee kotoisa olo.”

Palveluntuottajilla on vastuu tuottamansa palvelun sisällöstä ja laadusta ja myös velvollisuus valvoa, että tuotetut palvelut ovat lastensuojelulain mukaisia ja tuotettua asiakasturvallisella tavalla. Vertaisarvioinnin yhtenä tavoitteena on auttaa lastensuojelulaitoksia näiden laadullisten tavoitteiden saavuttamisessa sekä seuraamisessa. Palautteen mukaan vertaisarvioidut yksiköt ovat hyödyntäneet tai aikovat hyödyntää vertaisarvioinnista saamaansa palautetta jatkossakin ja useat yksiköt haluavat toteuttaa vertaisarvioinnin säännöllisin väliajoin nimenomaan oman toiminnan laadullisten tavoitteiden seuraamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

”Vertaisarviointi toimi hyvänä työvälineenä työmme edelleen kehittämiseen ja siihen, että nuoret tulevat vertaisena sekä kuulluksi että nähdyksi.  Nuoret hyötyvät vertaisarvioinnista erityisesti heidän osallisuutta vahvistaen”

”Arviointia käytetään toiminnan edelleen kehittämiseen ja viestittämiseen asiakkaiden kanssa”

 ”Painotettu lasten esille nostamiin epäkohtiin/parannettaviin asioihin.”

Turvallisuus on laadukkaan sijaishuollon keskeisin tekijä. Turvallisen sijaishuollon tavoitteena on lisätä sijaishuollossa asuvien lasten ja nuorten hyvinvointia ja tutkimuksen mukaan hyvinvoinnin kannalta keskeisimmät ulottuvuudet ovat turvallisuus, suhteet, osallisuus ja vahvistuminen. Nämä ulottuvuudet ovat olennaisia tarkastellessa sijaishuollon laatua ja sijaishuollon vaikuttavuutta seuratessa. Vaikuttavuutta ja arviointia voidaan tarkastella monista eri näkökulmista käsin ja monesti se on edelleen hyvin asiantuntijalähtöistä. Vertaisarvioinnissa hyödynnetään vuorovaikutuksellista ja tulkinnallista vaikuttavuustietoa ja sen periaatteet ovat osallistavassa tutkimuksessa.  Vertaisarvioinnissa kysytään laajasti nuorten kokemuksia omasta asuinympäristöstään, näin kaikki hyvinvoinnin kannalta keskeisimmät ulottuvuudet tulevat myös huomioitua.

Vertaisarvioinnin merkitys osana sijaishuollon laadun ja vaikuttavuuden seurantaa on nyt hyvin ajankohtainen aihe. Sijaishuollon valvontatyön kehittäminen on saanut vauhtia YK:n lasten oikeuksien komitean kehotuksesta tehostaa sijaishuollon valvontaa ja painottaa lapsen osallisuuden merkitystä tavoitteen toteutumisessa. THL raportissa 6/ 2021 (lastensuojeluyksiköt 24/7- Palveluntuotannon moninaisuus ja haasteet) vertaisarviointi nostettiin yhdeksi palvelujen laadun ja vaikuttavuuden seurannan menetelmäksi. Raportin mukaan kokemusasiantuntijoiden on koettu tuovan merkittävää lisää palveluiden tarkasteluun.

Hyvinvointialueille siirtyessä tulee yhtenäistää ja selkiyttää myös sijaishuollon valvonta ja ohjauskäytäntöjä ja Eduskunnan oikeusasiamiehen lausunnon mukaan pääpaino tulisikin siirtää ennakoivaan ohjaus- ja valvontatyöhön. Myös viranomaisvalvontatyössä olisi erittäin tärkeää ottaa huomioon lasten kokemustietoa palvelun laadusta sekä lisätä yleistä tietoisuutta lasten oikeuksista turvalliseen sijaishuoltoon.

Sijaishuolto on vaativaa ja viimesijaista sosiaalipalvelua. Siksi myös sen arviointiin tarvitaan monipuolisia tapoja, joissa myös asiakkaiden oma kokemustieto ja vertaisuuden mahdollisuudet ovat tarpeenmukaisessa käytössä.