”Kuinka ollaan täällä vahvistettu ja tuettu toisiamme suuntaan ja toiseen”

”Tää servu on saanut mut ymmärtää, että omana itsenään olo on tarpeeksi. Eikä tarvii olla joku muu. Riittää tälläsenä. Ei oo yksin ja on ihmisiä jotka välittää.”  -Turvasataman nuori jäsen

Nuorten Turvasatama on Pesäpuu ry:n, Auta Lasta ry:n ja Osallisuuden Aika ry:n yhteinen, kolmivuotinen hanke vuosina 2021–2024, jonka tarkoituksena on kehittää verkkovälitteistä tukea, vertaistukea ja osallistumismuotoja lastensuojelun asiakkaina olevien ja olleiden ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen varoilla. Toimintaa toteutetaan Nuorten Turvasatama Discord-serverillä, joka mahdollistaa nimettömän, matalan kynnyksen ja vertaistuellisen osallistumismahdollisuuden kohderyhmän 13–29-vuotiaille nuorille verkkovälitteisesti.

Olemme kartoittaneet nuorten kokemuksia toiminnasta ensimmäisen puolen vuoden ajalta. Palaute on ollut lähes yksinomaan positiivista, joka kertoo matalan kynnyksen verkkotuen ja -vertaisuuden merkityksestä kohderyhmän arjessa. Nuorten Turvasataman tarkoituksena on tavoittaa erityisesti niitä lastensuojelun asiakkaina olevia tai olleita nuoria, joilla on yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemuksia.

Ykistyiskeskusteluista tukea ja kannustusta

Nuoret voivat keskustella työntekijöiden kanssa serverillä yhteisillä kanavilla sekä yksityisviesteillä. Keskusteluissa ylläpidetään toivoa, luodaan uskoa tulevaisuuteen ja annetaan nuorille positiivista palautetta. Työntekijät tekevät näkyväksi omia kokemuksia hyödyntäen, että haastavistakin elämänvaiheista voi selvitä ja elää hyvää elämää.

Kesän ja syksyn aikana Turvasatamassa on käyty yli 270 yksityiskeskustelua. 16 prosentissa keskusteluista on käsitelty lastensuojeluun liittyviä asioita. Yleisimpiä lastensuojeluun liittyviä teemoja keskusteluissa ovat olleet oma hyvinvointi ja aikuisten kyky auttaa, lastensuojeluilmoitus, sekä oma sosiaalityöntekijä. Loput yksityiskeskustelut ovat koskeneet muita kuin suoraan lastensuojeluun liittyviä aiheita. Yleisimpiä teemoja tällöin ovat olleet nuoren halu kertoa kuulumisia, ahdistunut olo, sekä toiminta Discordissa. Neljänneksi yleisimmin keskustelut ovat liittyneet vapaa-aikaan, ihmissuhteisiin tai itsetuhoisuuteen. Edellä mainituista aiheista selkeästi suurimpana nuorilla on noussut keskusteluissa tarve saada kertoa omaan arkeen liittyviä kuulumisia työntekijälle. Suurin osa yksityisviestitse yhteyttä ottavista nuorista on ollut 13-17-vuotiaita tyttöjä.

Tilastoissa on huomioitava, etteivät ne perustu yli kahteensataan eri yhteydenottajaan, vaan Turvasatamassa tehtävään työhön kuuluu myös turvallisen suhteen rakentaminen yhteisön nuoriin, jolloin työntekijä on voinut käsitellä tietyn nuoren kanssa useamman keskustelun ajan tiettyä aihetta. Turvasataman reilusta 400:sta jäsenestä hetkellä noin 30 viestii yhteisössä aktiivisesti osana arkeaan.

Nuorten tilanteet yksityiskeskusteluissa vaativat usein myös ohjaamista arjen auttavien ihmisten luokse. Yleisimpiä näistä ovat olleet kuka tahansa arjen turvallinen aikuinen, terveydenhoitaja/sairaanhoitaja, tai oma sosiaalityöntekijä.

Marraskuussa teetetyn palautekyselyn (n= 15) mukaan nuoret kokevat tulevansa kuulluiksi yksityiskeskusteluissa erittäin hyvin. (Likert-asteikon 1 = täysin eri mieltä – 4 = täysin samaa mieltä keskiarvo keskiarvo 3,4 / 4) Tämän lisäksi nuoret ovat kokeneet saaneensa tukea ja kannustusta itselleen tärkeisiin ja arkea tukeviin asioihin. (keskiarvo 3,6 / 4) Yksityiskeskustelut ovat myös lisänneet nuorten luottamusta siihen, että asiat järjestyvät. (keskiarvo 3,6 / 4.)

”Sulle puhuminen helpottaa paljon. Koska suhun luotan tällä hetkellä. Kiitos, että oot ihminen, jolle puhua💜​”

”Mut sanon sulle näit asioita koska oot yksiä ainoita jotka mua ymmärtää fr. Teet just oikeeta työtä ❤️”

Yhdessä turvassa

Turvasatamassa järjestetään kahdesta kolmeen kertaan viikossa erilaista tekemistä nuorten tarpeista ja toiveista käsin, joka tarjoaa nuorille mielekästä tekemistä arkeen. Tämän lisäksi järjestetään myös isompia tapahtumakokonaisuuksia, joissa nuoret ja työntekijät tuottavat yhdessä erilaista toimintaa ja tekemistä toisilleen. Iltapäivä- ja iltapainotteisen ryhmätoiminnan lisäksi serveri on auki 24/7 nuorten keskinäistä yhdessäoloa ja keskustelua varten.

Syksyn aikana Turvasatamassa on järjestetty 40 ryhmätoimintaa, joissa osallistujia on ollut vaihtelevasti yhdestä osallistujasta vajaan 20:een osallistujaan. Keskimäärin ryhmätoiminnassa on mukana kuudesta seitsemään nuorta. Olemme järjestäneet mm. kahvi- ja pelihetkiä, työpajoja nuoria kiinnostavista aiheista ja lastensuojelun kehittämiseen liittyen, sekä ohjattuja teemakeskusteluja. Mukana on ollut myös vierailijoita niin lastensuojelun kentältä kuin muista nuoria kiinnostavista toimijoista.

Kysyttäessä nuorten kokemuksia (n=15) kuulluksi tulemisesta, yhteisöön kuulumisesta, kannustuksesta ja tuesta, luottamuksesta siihen, että asiat voivat järjestyä, yksinäisyyden tunteen vähenemisestä, hyvinvoinnin lisääntymisestä, sekä itsetunnon ja toimintakyvyn vahvistumisesta, antoivat vastaukset selkeän kuvan siitä, että Turvasatamalla on positiivisia vaikutuksia nuorten arkeen ja hyvinvointiin. (Likert-asteikon 1 = täysin eri mieltä – 4 = täysin samaa mieltä keskiarvo 3,3 / 4)

Muun muassa näin nuoret sanoittivat kokemuksiaan Turvasatamasta:

”En koe olevani yksin lastensuojeluasiakkuuden kanssa sillä en ole ainoa tai viallinen.”

”Olen saanut tukea, kavereita ja tunnen että kuulun johonkin.”

”Paljon apuja miten esim. saan oikeutta itelleni”

”Ilmapiiri servulla on hyvin kannustava ja kun on päässyt jakamaan omia ongelmia / pohdintoja muiden kanssa joilla on ollut samanlaisia ajatuksia tai on tällä hetkellä niin se on auttanut pohtimaan asioita laajemmin ja ehkä jopa selviämään yli näiden ongelmien”

”Positiivisen paikan joka on ihana irtiotto kaikesta muusta”

”Tukea ja turvaa”

”On vähentänyt yksinäisyyttä ja tuonut turvallisuuden tunnetta ja uskallusta olla avoin ja oma itsensä​”

”Täällä nähny monesti kuinka ollaan täällä vahvistettu ja tuettu toisiamme suuntaan ja toiseen, siis mahtava meininki ylipäätänsä ja se että ylläpito osallistuu mukaan juttuihin​”

”se että te ehkä kamppailette samojen asioiden kanssa kun me luo itselle ainakin sellasen etten oo yksin fiiliksen​”

Discord kansalaisareenana

Oma kulunut puolivuotiseni projektipäällikön tehtävässä on vahvistanut ymmärrystäni matalan kynnyksen vertaisuuteen perustuvan verkkoyhteisön valtavasta merkityksestä lastensuojelun asiakkaina oleville tai olleille nuorille.

Lastensuojelun asiakkaina olevat, erityisesti sijoitetut lapset ja nuoret ovat erilaisessa asemassa arjen yhteisöissään muihin verrattuna. He kokevat olonsa enemmän yksinäiseksi. Heidän joukossaan on myös vähemmän niitä, jotka kokevat olevansa tärkeä osa luokkayhteisöä opinnoissa. Heillä on myös suurempi riski kohdata kiusaamista, syrjintää ja väkivaltaa. (Ikonen, Hietamäki, Laakso, Heino, Seppänen & Halme 2017.)

Erilaiset sosiaalisen median alustat, kuten Discord, voivat toimia ulossulkemista kokeville nuorille tärkeänä ympäristönä osallistua ja kokea kuuluvansa osaksi laajempaa yhteisöä – eli elää kansalaisina. Tällaista nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ei aina tunnisteta ja tunnusteta. Anonyymissä verkkopalvelussa nuoret voivat kokoontua fyysisestä sijainnista riippumatta ja saada äänensä kuuluviin.

Millaiseksi tuleva kevät muodostuu Turvasatamassa nuorten omista tarpeista ja toiveista käsin? Tätä odotan innokkaasti ja haluan mahdollistaa sisukkaasti!


Lähde:

Ikonen, Riikka & Hietamäki, Johanna & Laakso, Riitta & Heino, Tarja & Seppänen, Johanna & Halme, Nina (2017) Sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointi. Kouluterveyskyselyn tuloksia. Viitattu 2.12.2021.