Vertaisarviointi on vaativaa vapaaehtoistyötä

Siinä pystyy kohtaamaan nuoria niin eri tavalla kuin mitä ammattilaiset pystyy. Toivon, että nuoret alkais pohtimaan elää uudella tavalla ja ehkä myös toivonkipinää siihen, että elämä ei lopu siihen sijoitukseen.” – vertaisarvioitsijana toimiva nuori aikuinen

Vertaisarvioinnin tarkoituksena on kartoittaa lasten ja nuorten kokemuksia arjen ja palveluiden toimivuudesta ja laadusta ja näin lisätä myös lasten oikeuksien toteutumista sijaishuollossa. Vertaisarvioinnilla pyritään lisäämään osallistavaa toimintakulttuuria sijaishuollossa sekä auttaa lastensuojelulaitoksia laadullisten tavoitteiden saavuttamisessa. Vertaisarviointeja on toteutettu vuodesta 2018 asti.

Vertaisarviointi lastensuojelun sijaishuollossa on asiakaspalautemalli, joka korostaa nuorten osallisuutta omassa asuinympäristössään. Nuorilta kysytään, millaisia kokemuksia heillä on arjen toimivuudesta sijaishuoltopaikassaan, miten he tulevat kuulluiksi omissa asioissaan ja pääsevät niihin myös vaikuttamaan? Vertaisarviointi on asiakasnuorille erityinen kuulemisen tapa, jossa he pääsevät kohtaamaan sijaishuollossa kasvanutta ja sieltä aikuistunutta vertaista. On tärkeää, että sijaishuollon aikana on nuorille tarjolla erilaisia kuulemisen ja kohtaamisen tapoja, jotta päästään vahvistamaan turvallista sijaishuoltoa ja ehkäisemään epäkohtia, jopa kaltoinkohtelun riskejä. Vertaisarvioinnin tuloksia voidaan myös liittää osaksi sijaishuollossa ja perhehoidossa tehtävää valvontaa. Esimerkiksi Jyvässeudulla vertaisarvioinnin tulokset otetaan huomioon yksikkökohtaisessa valvontatyössä osana kaupungin valvontayksikön työtä.

Palautteen keräämisessä on tärkeää, että asiakasnuoria ovat kohtaamassa aikuistuneet vertaiset, joilla itsellään on kokemusta sijaishuollossa kasvamisesta. Vertaisarvioitsijoina toimivat nuoret aikuiset ovat vaativassa roolissa kerätessään sijaishuollosta asiakaspalautetta. Tehtävää varten nuoret valmennetaan ja heille on tarjolla jatkuvaa tukea ja ohjausta.

”Vertaisarvioitsijana haluan saada nuoren äänen kuuluviin, sillä myös sijoitetulla nuorella on oikeus antaa palautetta ja ilmaista mielipiteensä.

Haluan, että nuorella on laitoksessa hyvä olla, ja hän ehkä myöhemmin elämässä arvostaa jotain oppia minkä oppi  sijoitettuna ollessaan. Niin kuin minullekin kävi.” – vertaisarvioitsijana toimiva nuori aikuinen

Syys-lokakuussa Tampereella ja Jyväskylässä järjestettyihin vertaisarvioinnin valmennuksiin osallistui yhteensä yhdeksän kokemusasiantuntijanuorta.  Kaikilla osallistujilla oli omakohtaista kokemusta sijaishuollossa asumisesta, joten he voivat toimia myös vertaisina nykyisille asiakasnuorille. Valmennuksessa tutustuttiin tarkemmin itse vertaisarvioinnin prosessiin, tarkasteltiin vertaisarvioitsijan roolia, siinä tarvittavia valmiuksia sekä harjoiteltiin käytännössä vertaisarvioinnin haastattelutilanteita.

Vertaisarvioitsijan roolissa toimitaan puolueettomana, sijaishuollossa asuvan lapsen ja nuoren viestin viejänä. Vertaisarvioijan tehtävässä tärkeitä valmiuksia ovat mm. hyvät vuorovaikutustaidot, kuuntelemisen taito, sitoutuminen, puolueettomuus ja luottamuksellisuus. Vertaisarvioitsijan rooliin valmentautumiseen kuuluu ryhmämuotoisten valmennuskertojen lisäksi myös yksilökeskusteluja valmentajien kanssa. Jokaisen vertaisen kanssa pohditaan hänen omia vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja mahdollisuuksia sitoutua vertaisarvioitsijan tehtävään. On tärkeää, että vertaisarvioitsijana toimivalla nuorella aikuisella on suhteellisen vakaa oma elämäntilanne, jossa oma polku opintoihin tai työelämään on jo löytynyt. Myös säännöllinen arki ja oman elämän turvaverkko tukevat nuorta aikuista vertaisarvioitsijan tehtävässä.  Vertaisarvioinnin haastattelutilanteet saattavat herättää voimakkaita tunteita ja muistoja oman sijaishuollon ajalta, joiden kohtaamiseen tarvitaan vakaata elämäntilannetta, riittävää ennakkovalmistautumista sekä kehittäjäryhmän ohjausta ja tukea.

“Vertaisarviointi ei ole vain kahden tai useamman ihmisen vuorovaikutusta, vaan sellaisten haavojen, tarinoiden ja tilanteiden käsittelyä, joka voi toteutua vain jaettujen kokemusten horisontista käsin. Vertaisarviointi on tärkeää, koska ilman sitä emme puhuisi samaa kieltä.” – vertaisarvioitsijana toimiva nuori aikuinen

Vertaisarvioitsijoille on saatavilla jatkuvaa ohjausta ja tukea. Vertaisarvioinnin käytännön toteutuksessa mukana on aina vastuutyöntekijä, jonka kanssa voi yhdessä käydä läpi haastattelukokemuksia ja mahdollisia esille nousseita haasteita. Vertaisarvioitsijoina toimivat nuoret tapaavat säännöllisesti myös ryhmätapaamisilla. Ryhmässä ovat mukana Pesäpuun työntekijöiden lisäksi myös Jyväskylän kaupungin valvontakoordinaattori sekä jälkihuollon sosiaalityöntekijä. Tapaamisilla käydään yhdessä läpi ajankohtaisia asioita, reflektoidaan vertaisarvioinnin kokemuksia sekä suunnitellaan yhdessä tulevaa. Ryhmässä myös jatkuvasti kehitetään vertaisarviointia ja sen käytäntöjä.

Vertaisarvioinnin valmennus on siis prosessi, joka valmistaa nuoret aikuiset toimimaan vaativassa vapaaehtoistoiminnan tehtävässä.