Hyviä sijaisperheitä – joustavaa tukea

Mikään tuki ei korvaa hyvää sijaisperhettä! Toisin muotoiltuna on myös todettu, että ”huonosta sijaisperheestä ei saa hyvää millään tuella”. Kun lapsi tarvitsee sijaishuollon palveluita, on perhehoito linjattu lastensuojelulaissa ensisijaiseksi hoitomuodoksi. Suomessa kunnilla on vastuu järjestää ja hankkia sijaisperhepalvelut. Ennen lapsen pääsyä sijaisperheeseen on järjestettävänä monia asioita, joilla pyritään ennakollisesti turvaamaan lapsen saaman palvelun laatu, yhdenvertaiset oikeudet ja pääsy hyvään perheeseen.

Seuraavassa nostan muutamia ajatuksia ja huomioita perhehoidon palvelujen hankintaan liittyen. Kävimme vastikään arvokkaan keskustelun kuusikkokuntien ja palveluntuottajien kanssa lapsilähtöisestä perhehoidon palvelujen kilpailuttamisesta ja hankinnasta. Ensimmäiseksi on todettava, että koimme olevamme kaikki toimijat samalla puolella ja tavoitteenamme on lapsen paras. Kun sijaishuollon palvelun hankinta ja palvelun tuottaminen on teknisesti erotettu omiksi prosesseikseen, on tärkeää, että varsinaisen hankintaprosessin ja kilpailutuksen aikana sekä sijaishuollossa yhteistyö ja vuorovaikutus on tiivistä. Vuorovaikutus mahdollistaa ymmärryksen ja luottamuksen lisäämisen, mitkä ovat puolestaan edellytyksiä vaikuttavalle perhehoidolle.

Sijaishuollon palvelujen nykyinen kilpailutusmalli – kunnat tai kuntayhtymät kilpailuttavat kukin palvelut itsenäisesti – on hallinnollisesti raskas ja kalliskin tapa toimia. Lasten yhdenvertaisuuden näkökulmasta haasteet kumpuavat kilpailutusten kriteerien ja palvelukuvausten erilaisuudesta. Kehittämistoimena tulisi luoda kansalliset linjaukset perhehoidon hankintaan, yhteinen kriteeristö ja palvelukuvaukset. Kansallisten hyvän perhehoidon toimintamallien puute näkyy mielestäni myös perhehoidon osuudessa sijaishuollosta ja perhehoitoon sijoitettujen määrissä onkin kymmenien prosenttien kuntakohtaisia eroja.

Kilpailutusprosesseissa ja asiakirjojen sisällöissä asiakkaiden rooli on vielä liian pieni. Sijaishuoltoa tarvitsevan lapsen lisäksi tulee huomioida paremmin hänen läheistensä tarvitsema tuki ja yhteydenpidon laadukas mahdollistaminen. Nuoret kokemusasiantuntijat arvioivat erään kunnan kilpailutusasiakirjoja ja he totesivat koko kilpailutuksen olevan heille uusi asia ja kertoivat ettei asiakirjojen sisältö vastaa heidän arjen kokemusta mm. eri ammattilaisten antamaan tukeen liittyen. Kansallista hankintalakia uudistetaan parhaillaan ja tavoitteena on lisätä asiakkaiden arvioinnin osuutta hankintoja suunnitellessa, tehtäessä ja kehitettäessä.

Kehittämiskohteita kilpailutuksissa ovat myös ennakollisen laadun mittareiden ja yksilöllisten lapsikohtaisten joustojen luominen. Perhehoidon sijoitukset ovat yleensä pitkiä ja elämäntilanteet vaihtelevat, joten tuen joustaville muutoksille on todella tarvetta. Perhehoitajien osuus ja mahdollisuus vaikuttaa perhettään koskeviin asioihin on varmistettava. Kunta ja palveluntuottaja eivät voi sopia perhehoitajan puolesta, vaan heillä on oltava aito mahdollisuus neuvotella ja sopia heitä koskevista asioista.

Toteamus, että valmiuksiltaan riittämättömästä ”huonosta” sijaisperheestä on vaikea saada tukitoimilla hyvää sijaisperhettä, pitänee paikkansa. On kuitenkin myös niin, että hyvästä sijaisperheestä voi tulla riittämätön, jos se ei saa tarvitsemaansa tukea. Tehokasta on tarjota tukea oikeaan aikaan lapsen sekä perheen tarpeisiin. Kilpailutuksien ehdoissa ei tätä laadullista muuttuvaa systeemiä voi ennakoida muuten kuin mahdollistamalla taloudelliset ja inhimilliset joustot itse sijaishuollon aikana.

Kunnat olettavat kilpailuttaessaan perhehoidon tukipalveluja hankkivansa samalla hyviä sijaisperheitä. Valmentaminen vaativaan sijaisperheen tehtävään on ennakollista laadun kivijalkaa ja poissulkee sattumanvaraista toimintaa. Sijaisperheet kasvavat, mukauttavat toimintaansa ja oppivat myös jokaisen sijoitetun lapsen kautta. Kiintymyssuhde sijaisperheen ja lapsen välille luodaankin lapsi lapselta, eivätkä mitkään perheet tai vanhemmat ole immuuneja elämässä tapahtuvien muutoksien tuomille haasteille.

Lopuksi on ilolla todettava, että huolimatta monista haasteista, kilpailutukset ovat lisänneet ryhtiä ja laatuajattelua viime vuosina myös perhehoitoon ja kentällä on vahva tahto edelleen kehittää perhehoidon palvelujen hankintaa.

Iloista kesää kaikille lapsille, sijaisperheille ja heitä tukeville.