Sijaishuollon haastekisan kunniamaininnan saajat ja voittajat on selvillä!

Pesäpuu ry:n järjestämässä sijaishuollon haastekisassa etsittiin ratkaisuja lastensuojelun sijaishuoltoa koskeviin haasteisiin. Kisan nuorten osion voittajaksi valittiin Ryhmärämä-tiimin ratkaisuehdotus, jossa heidän innovoimansa ”Oikea ote – valtakunnallinen hatkaopas” vakuutti tuomariston jäsenet. Tiimin ratkaisuehdotuksen taustalla oli omiin kokemuksiin liittyvät havainnot siitä, että nuoret pyrkivät hatkaamisella täyttämään erilaisia tarpeita. Tiimin opas pohjautuukin ajatukselle siitä, että vastaamalla näihin tarpeisiin, hatkaamista pystyttäisiinkin tehokkaasti ennaltaehkäisemään. Suunnitellun oppaan ensimmäinen osa keskittyy ennaltaehkäisyn teemoihin osallisuuden, itsenäisyyden, konkretian, empatian ja aitouden kautta (OIKEA). Kaikkea hatkaamista ei pystytä koskaan ennaltaehkäisemään, mutta hatkaamisen aikaisia vaaroja voidaan vähentää tukemalla nuorten osallisuutta, tiedottamisella ja edistämällä nuorten hyvinvointia hatkaamisen jälkeen (OTE). Tämä ammattilaisille suunnattu ja suunniteltu opas saatiin lähes valmiiksi jo haastekisan aikana.

Tiimin jäsenet itse kuvaavat omaa ratkaisuehdotustaan ja haastekisaan osallistumista seuraavasti:

”Kisaan osallistuminen oli meidän tiimillemme mahtava, osittain rankkakin, mutta ennen kaikkea palkitseva kokemus. Kilpailun myötä avautui mahdollisuus tuoda meidän kokemuksiimme perustuvia havaintoja ja kehittämisehdotuksia esiin. Nyt näistä ideoista oltiin oikeasti kiinnostuneita ja niitä kuultiin. Se oli meille äärimmäisen tärkeä kokemus, erityisesti, kun osalla aiempi kokemus lastensuojelusta oli, ettei omaa ääntä ole aina helppoa saada kuulluksi. Ajatus kuulluksi tulemisesta oli myös ratkaisuehdotuksemme pääajatus; auttaa ammattilaisia kuulemaan ja ymmärtämään, mitä nuori tarvitsee. Tätä kuulemista ja ymmärrystä ei voi syntyä, ellei nuorelta kysytä.

Kisan voitto tarkoitti meille ennen kaikkea sitä, että meidän ideamme otettiin vastaan ja ajatuksiamme pidettiin toteuttamiskelpoisena ja hyvänä. Lastensuojelun kehittäminen on meille kaikille sydämen asia, ja tämä halu vain vahvistui tämän kisan myötä. Tavoitteemme on, että kehittämistyömme jatkuu vielä pitkään tämän kisan jälkeen.”

Sijaishuollon haastekisassa valittiin voittaja myös ammattilaisista koostuneiden tiimien ratkaisuehdotuksista. Voittajaksi valittiin Valvontatiimin ratkaisuehdotus. Tiimin kokonaisvaltaisessa ratkaisuehdotuksessa esitetään maakunnallista sijaishuollon kehittämiskokonaisuutta, jossa arjen toimintaan kytketään monialaisia tukirakenteita, kokemusasiantuntijatietoa ja asiakasprosesseja selkeytetään. Ratkaisuehdotuksessa muutostyön tavoitteena on rakentaa sijaishuoltoon työyhteisöjä, joissa työntekijät kokevat työnsä mielekkäinä ja vaihtuvuus on pientä.

Ammattilaisten voittajatiimin jäsenet kiteyttivät ajatuksensa haastekisasta seuraavasti:

”On hienoa, että sijaishuollon haasteita halutaan ratkoa moniäänisesti ja että myös ammattilaisia kannustettiin jättämään ehdotuksia haastekisaan. Näemme käytännössä sekä sijoitustyöskentelyissä, että lastensuojelupalvelujen valvonnassa, minkälaisia katkoksia ja riskejä sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus aiheuttaa turvalliselle sijaishuollolle. Innovoiva keskustelu oli sekä antoisaa että työlästä. Valvontatiimiin kuului yhteensä kolme jäsentä kahdesta eri kaupungista, etäyhteyksin toteutuneet keskustelut antoivat meille myös vertaistukea, ja vaivannäöstä koituu ainakin jälkikäteisiä tyytyväisyyden tunteita.”

Nuorten tiimien ratkaisuehdotuksista valittiin vielä kolme kunniamaininnan saajaa. Kunniamaininnat ratkaisuehdotuksistaan saivat Kompassi, Satanuoret ja Team Harju. Kompassin ratkaisuehdotuksessa esitettiin valmis malli nuorten tukemiseksi irti päihteiden käytöstä yhdessä monialaisen toimijajoukon kanssa, jossa olisi mukana myös kokemusasiantuntijat. Satanuoret esittivät ratkaisuehdotuksessaan lastensuojelun työntekijöille suoritettavaksi lapsen oikeuksien passia, joka tulisi uusia tietyin väliajoin. Team Harjun ehdotuksessa yhdistyivät valtakunnallinen päihdetoimija ja heidän kokemusasiantuntijansa yhdessä lastensuojelulaitoksissa tehtävään työhön.

Mikä ihmeen haastekisa?

Lastensuojelun sijaishuollossa asuvilla ja asuneilla noin 15–29-vuotiailla nuorilla, sijaissisaruksilla ja sijoitettujen lasten kotiin jääneillä sisaruksilla sekä alan ammattilaisilla oli mahdollisuus kolmen kuukauden ajan kehittää uudenlaisia ja innovatiivisia ratkaisuja yhteisesti tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseksi. Haastekisaan saatiin loppujen lopuksi 17 lopputyötä nuorten tiimeiltä ja kolme ammattilaisilta. Jokaisen tiimin ehdotus sai hyvää palautetta. Tuomaristo arvosti haastekisassa ja kaikkien tiimien lopputöissä mm. seuraavia asioita:

  • Tiimit olivat tarkastelleet haasteita kattavasti erilaisista näkökulmista
  • Tiimien yhteinen keskustelu ja yhdessä tekeminen näkyi heidän ratkaisuehdotuksissaan ja lopputöissä
  • Tiimien tuottamista ratkaisuehdotuksista ja lopputöistä olisi opittavaa koko lastensuojelukentällä
  • Tiimien töistä näkyi se, että niihin oli käytetty aikaa ja työskentelyyn panostettu

Tuomaristo tapasi toisiaan 3.-4.2.2021 ja teki valinnat voittajista ja kunniamainintojen saajista kolmen kriteerin avulla, jotka olivat ratkaisuehdotuksen käytännöllisyys, vaikuttavuus ja kokonaisvaltaisuus. Haastekisan voittajatiimin nuoret saavat itselleen uudet älypuhelimet.  Kunniamainintoja saavat nuorten tiimit palkitaan lahjakorteilla. Kaikkia haastekisaan osallistuvia nuoria tullaan muistamaan pienillä kiitoslahjoilla. Lisäksi kaikkien haastekisaan osallistuneiden nuorten kesken arvottiin kaksi Pesäpuu ry:lle lahjoitettua älypuhelinta.

Ammattilaisten haasteen voittajatiimi saa palkinnoksi valita Pesäpuu ry:n tuotteita 500 euron arvosta. Tiimi päätyi lahjoittamaan voittonsa Kuopion lastensuojelupalveluihin, Keski-Suomen sijaishuoltoyksikölle ja sijaishuollosta itsenäistyneen nuoren palkkaamiseen Pesäpuu ry:n tuntitöihin.

Kaikki haastekisan aikana tuotetut ratkaisuehdotukset kootaan yhteen raportiksi, joka julkaistaan kaikkien lastensuojelutoimijoiden hyödynnettäväksi maksuttomasti kevään 2021 aikana. Haastekisasta koottavan raportin pohjalta järjestetään huhtikuussa 2021 webinaari, jossa esitellään ratkaisuehdotukset ja haastekisan tarkemmat opit.

Haastekisa onnistui ylittämään kaikki sille asetetut tavoitteet ja emme malta odottaa, että pääsemme koostamaan kaikkea opittua ja erityisesti tiimien tuottamat ratkaisuehdotukset yhteen raporttiin ihan kaikkien hyödynnettäväksi.

Haastekisan sponsorit

Haastekisan toteutumista olivat tukemassa merkittävällä tavalla ICT-yritys Isoweli, tilitoimisto-yritys Kunnollinen, sosiaalialan digitaalisaation edistäjä Socfinder ja psykologipalvelu Poiju. Kiitos yhteistyökumppaneille nuorten osallisuutta vahvistaneen haastekisan tukemisesta!

Lisätietoa haastekilpailusta löydät täältä.

Kirjoittajat:
Asiantuntija Onni Westlund, onni.westlund(at)pesapuu.fi, p.045 886 3326
Asiantuntija Milja Kaijanen, milja.kaijanen@pesapuu.fi, p. 041 730 4797