Pesäpuu ry:n havaintoja koronaviruksen vaikutuksista lastensuojelun asiakkaina oleviin lapsiin ja nuoriin

Pesäpuu ry:n havainnot pohjaavat lasten ja nuorten kuulemisiin, yhteiseen työskentelyyn ja kumppaneiden kanssa käytyihin keskusteluihin vuoden 2020 kevään aikana koronaviruksen vaikutuksista lastensuojelun, ja erityisesti sijaishuollon, asiakkaana oleviin lapsiin ja nuoriin. Havaintojen pohjalta on koostettu seuraavat huomiot sekä toimenpidesuositukset tilanteeseen puuttumiseksi.

Lastensuojelun asiakkaina olevat lapset ja nuoret ovat muihin lapsiin ja nuoriin verrattuna erityisen haavoittuvassa asemassa ja riskissä kärsiä huomattavasti koronaviruksen aiheuttamista poikkeustoimista. Pesäpuu ry pitää tärkeänä, että tämä otetaan huomioon jatkotoimista päätettäessä.

Alla esitetyt huomiot eivät välttämättä koske kaikkia lastensuojelun asiakkaina olevia lapsia ja nuoria, koska kyseessä ei ole yhtenäinen ryhmä. Nämä huomiot ovat kuitenkin toistuneet useiden lasten ja nuorten kertomuksissa.

Koulu ja opiskelu:

 • Lasten ja nuorten yksinäisyys on lisääntynyt.
 • Toisaalta kiusaaminen on vähentynyt, kun ei ole oltu koulussa.
 • Luokkatilanteiden ärsykkeiden puuttuessa toisille etäopetuksessa oppiminen on ollut helpompaa.
 • Sosiaalisella ahdistuksella oireilevia, kouluakäymättömiä, on saatu kiinnittymään paremmin kouluun etäopetuksen avulla
 • Opetusta ja harjoitteluita on keskeytetty kokonaan ammattiin opiskelevien kohdalla.
 • Kuntouttava ja valmentava toiminta on keskeytetty.
 • Osaa oppilaista on ollut vaikeaa tavoittaa etäopetuksessa
 • Lasten ja nuorten itseohjautuvuus ei ole ollut riittävää etäopiskelua varten ja sijaishuoltopaikoissa on ollut hyvin vaihtelevasti osaamista ja mahdollisuuksia tukea lapsia ja nuoria.
 • Kaikilla oppilailla ei ole ollut tarvittavia teknisiä välineitä koulunkäyntiin.
 • Lasten hoitaminen kotona sekä etäopetus on ollut vaativa yhdistelmä omien töiden ohessa myös nuorille vanhemmille, jotka ovat itsenäistyneet sijaishuollosta.

Avo-, sijais- ja jälkihuolto:

 • Yhteydenpito omista asioista vastaaviin työntekijöihin ollut vaihtelevaa.
 • Kuntien käytännöt esim. Whatsappin ja muiden etätyövälineiden käytössä vaihtelevat, sijaishuoltopaikassa asuvilla nuorilla on hyvin erilaisia mahdollisuuksia yhteydenpitoon esim. oman vastuusosiaalityöntekijän kanssa.
 • Osalle lapsista ja nuorista yhteydenpito omia asioita hoitaviin työntekijöihin on vaikeutunut, sovittuja tapaamisia peruttu tai siirretty.
 • Tuttuja työntekijöitä siirretty palveluiden sisällä toisiin tehtäviin.
 • Tapaamisia ja yhteydenpitoa läheisten kanssa rajoitettu ilman riittäviä perusteluita.
 • Huoli lisääntynyt muista lapsista ja nuorista, jotka asuvat haastavissa oloissa.
 • Ahdistuneisuus, epävarmuus, yksinäisyys, suru ja pelot ovat lisääntyneet.
 • Tulevaisuus näyttää uhkaavalta.
 • Huoli muualla asuvista läheisistä kuten vanhemmista.
 • Pelko omasta sairastumisesta.
 • Tylsyys ja tekemisen puute korostuvat.
 • Aiemmin kohdatut kaltoinkohtelun kokemukset nousseet uudestaan pintaan.
 • Terapioita peruttu tai työskentely ei ole onnistunut etäyhteyksillä, esim. puuttuvan nettiyhteyden takia.
 • Tämä on taloudellinen kysymys osalle nuorista ja perheistä, mikä on vaikeuttanut yhteydenpitoa viranomaisiin ja muihin tahoihin. Etäyhteyksillä toteuttavat palvelut eivät ole tasavertaisesti kaikkien saatavilla.
 • Osa nuorista asuu vanhempien luona tai yhdessä muiden nuorten kanssa, minkä takia yksityisyyden suoja netin kautta toteutettavissa palveluissa (esim. terapia) ei ole välttämättä toteutunut.
 • Mielenterveyden haasteet lisääntyneet ja jo saavutetuissa asioissa menty taaksepäin.
 • Lääketieteellisiä prosesseja, kuten tutkimuksia, on siirretty ja uudesta ajankohdasta ei ole tietoa.

Sijaishuoltopaikkojen aikuiset:

 • Perhehoitajien ja lastensuojelulaitosten ohjaajien voimavarat ja kyvyt tukea lapsia ja nuoria 24/7 on ollut vaihtelevaa.
 • Näkynyt lasten ja nuorten saamassa tuessa ja avussa.
 • Osaa nuorista on ollut vaikea motivoida noudattamaan koronarajoituksia
 • Joissakin perheissä ollut kuormittuneisuutta, koska useita erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia on ollut etäopetuksessa kotona samanaikaisesti.
 • Osassa lastensuojelulaitoksia on koettu, että digitaalisten yhteyksien käyttö on sekä lisännyt että helpottanut monialaisiin palavereihin osallistumista.
 • Lastensuojelulaitosten ohjaajien rekrytoinnissa ollut vaikeuksia ja vaihtuvuus suurta, mikä vaikuttaa lasten ja nuorten saamaan apuun ja tukeen.
 • Perhehoitajien ja työntekijöiden pelko, tietämättömyys ja epävarmuus tulevasta näkyy myös lapsille ja nuorille.
 • Sijaishuoltopaikkojen aikuiset eivät ole saaneet riittävää tukea ja ohjausta lasten asioista vastaavilta sosiaalityöntekijöiltä.

Toimenpide-ehdotukset:

Lastensuojelun tilanteen parantamiseksi on tehty useita toimenpide-ehdotuksia, jotka tulisi edelleen toteuttaa. Ehdotuksia on tehty ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojan johtaman toimiva lastensuojelu työryhmän loppuraportissa (2013) sekä Selvityshenkilön ehdotukset lastensuojelun toimintaedellytysten ja laadun parantamiseksi loppuraportissa.

Pesäpuu ry:n ehdotukset koronavirusepidemian jälkihoitoon, lapsen oikeuksien toteutumiseen ja lastensuojelun tilanteen helpottamiseen sekä lasten, nuorten ja perheiden avunsaamiseksi ovat seuraavat:

 • Hallitusohjelmaan kirjattu asteittain kiristyvä lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmitoitus tulee toteuttaa mahdollisimman nopeasti.
 • Hallitusohjelmaan kirjattu jälkihuollon sisällöllinen kehittäminen tulee käynnistää mahdollisimman pian.
 • Lastensuojelun ja sijaishuollon kilpailutuskäytäntöjä on selvitettävä. Lastensuojelun ja sijaishuollon laadussa näkyy selkeitä eroja eri palveluntuottajien välillä ja nykyiset käytännöt synnyttävät sijaishuoltopaikkojen muutoksia sekä tärkeiden ihmissuhteiden katkeaminen.
 • Lastensuojelun ja sijaishuollon tutkimusta, ohjausta ja valvontaa tulee vahvistaa kansallisesti.
 • Lastensuojelun asiakkaina olevien lasten ja nuorten yhteiskunnallista osallisuutta tukevia rakenteita tulee vahvistaa osana tulevaa sote-uudistusta. Rakenteiden tulee tukea kaiken ikäisten lasten osallisuutta.
 • Lastensuojelun asiakkaina olevien lasten kiinnittymistä kouluun tulee vahvistaa riittävien opiskeluhuollon ja oppimisen tuen palvelujen turvaamisella, monialaisen työn tiivistämisellä, tiedonkulun turvaamisella sekä traumaosaamisen vahvistamisella kouluissa
 • Lastensuojelun asiakkaina olevien lasten ja nuorten arjessa olevien aikuisten osaamista ja keinoja kohdata lapsi ja nuori, tukea lasten ja nuorten tunnetaitojen kehittymistä sekä mielen hyvinvointia tulee vahvistaa.
 • Lapsiperheiden peruspalvelut on turvattava riittävillä resursseilla (tai jopa suuremmilla), jotta apua arkeen olisi saatavana välittömästi. On varmistettava riittävä ja oikea-aikainen apu perheille sekä lapsille ja nuorille.
 • On taattava riittävä taloudellinen tuki perheille, jotka ovat menettäneet koronakriisissä elantonsa.
 • On taattava riittävä taloudellinen tuki niille nuorille, joiden opinnot/työ/kuntoutus ym. on keskeytynyt/katkennut sekä mahdollisuus joustaviin opintoihin ja kuntoutukseen jatkossa, kun ongelmat ovat kasaantuneet korona-aikana.
 • On vahvistettava henkistä tukea ja mielenterveyspalveluita kasvaneen epävarmuuden, pelon, yksinäisyyden ja surun vuoksi.

Pesäpuu ry haluaa korostaa, että koronavirusepidemian jälkihoitoon valittavien toimenpiteiden tulee varmistaa lapsen oikeuksien sopimuksen ja lastensuojelulain täysimääräistä toteutumista jokaisen lapsen kohdalla. Erityisesti toimenpiteiden on vahvistettava lastensuojelun asiakkaina olevien lasten ja nuorten turvallisuuden ja osallisuuden kokemuksia sekä uskoa tulevaisuuteen.