Lasten hyvinvoinnin tulevaisuuspaja toi esiin lapsen elämää merkittävimmin muokkaavat muutosilmiöt

Demos Helsinki järjesti toukokuussa monialaiselle asiantuntijaryhmälle työpajan, jonka tavoitteena oli tunnistaa lapsen tulevaisuuden kannalta merkittävät yhteiskunnalliset muutokset, ymmärtää muutosten vaikutukset lasten hyvinvointia tukeville palveluille sekä kerätä aineksia lasten hyvinvointia tukevien palveluiden yhteiselle, jaetulle visiolle.

Työskentelyn pohjalta muodostui lähtökohdat, joista käsin lasten hyvinvoinnin palveluiden pitkän aikavälin suunnittelua on mahdollista jatkaa. Lapsen elämää merkittävimmin muokkaaviksi muutosilmiöiksi tunnistettiin 1) hyvinvoinnin eriarvoistuminen, 2) perhe ja läheissuhteiden moninaistuminen sekä 3) koulutuksen ja opetuksen moninaistuminen.

  • Hyvinvoinnin eriarvoistuminen

Lapsiperheiden köyhyys koskettaa Suomessa jo 10% lapsista. Tähän tarvitaan totisesti ratkaisuja, mutta kapea kuva hyvinvoinnista sekä empatian vähentyminen päätöksenteossa hankaloittavat tulevaisuuden

visiointia. Työpajan osallistujat peräänkuuluttivat lapsia ja perheitä vahvistavien ajattelutapojen yleistymistä.

  • Perhe- ja läheissuhteiden moninaistuminen

Merkitykselliset, pysyvät ja turvaa antavat ihmissuhteet rakentavat pohjan lapsuudelle, jossa lapsi saa kukoistaa ja kasvaa empaattiseksi aikuiseksi. Perhe-ja läheissuhteiden moninaistumista käsittelevässä ryhmässä pohjustettiin keskustelua miettimällä, miten perhe ja läheiset ymmärretään nyt ja tulevaisuudessa.

  • Koulutuksen ja opetuksen moninaistuminen

Arvojen muutos, digitalisaatio ja globalisoituva maailma muovaavat tulevaisuuden koulutusta ja opetusta. Digitaalisemmassa tulevaisuudessa on oltava riittävästi tilaa myös psyko-sosiaaliselle opetukselle ja vuorovaikutukselle. Työpajan osallistujat korostivat oppimisen läpi elämän jatkuvana prosessina, jossa opitaan osaavaksi kansalaiseksi ja joka tulee taata jokaiselle eriarvoistuvassa yhteiskunnassa.

Katso työpajan tulokset tiivistettynä ja lue työpajan analyysin kokonaisuudessaan täältä. Toiminnanjohtaja Jari Ketola kirjoitti aiheesta myös blogitekstin.