fbpx

”Kokemus yhteisestä arvioinnista syntyy, kun jokaisen näkökulmat tulevat kuulluiksi ja jokaisella on mahdollisuus aitoon, tasavertaiseen asioiden pohdintaan”

Suunnitelmallinen lastensuojelu tukee lasten tarpeiden toteutumista. Pesäpuu kehittää lastensuojelutyön tueksi lapsilähtöisiä toimintamalleja ja työkaluja, jotta ammattilaiset voivat tehdä työtään suunnitelmallisesti ja lapsen tarpeet huomioiden. Mm. lastensuojelulaki (LsL 13.4.2007/417) velvoittaa ammattilaiset lapsen tarpeista lähtevään, suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen yhteistyöhön.

Pesäpuun arviointimallien keskeisiä kulmakiviä ovat:

    • • lapsilähtöisyys ja lapsen elämäntilanteen kokonaisvaltainen selvittäminen

 

    • • vanhemmuuden valmiuksien hyödyntäminen työkaluina

 

    • • avoimuus, suunnitelmallisuus ja systemaattisuus

 

    • pyrkimys monialaiseen, yhteiseen, osapuolet osallistavaan arviointiin.

Arviointi on onnistunut silloin kun lapsi, nuori, vanhemmat ja muut lapsen elämässä mukana olevat kokevat tulleensa kuulluiksi ja osallisiksi ja arviointi on vastannut sille asetettuihin tavoitteisiin. Parhaimmillaan arviointityö on lasta auttava ja vanhemmuutta vahvistava. Kokonaisvaltaisesti, laadukkaasti ja läpinäkyvästi toteutettu arviointi luo pohjan toimivalle yhteistyölle jatkossa.

Tarve arviointimallien kehittämiselle on syntynyt lastensuojelun käytännön tarpeista. Pesäpuussa on tehty jo vuosien ajan erilaisten suunnitelmallisten työskentelymallien kehittämistyötä. Sijais- ja adoptiovanhemmuudessa tarvittavien valmiuksien arviointi PRIDE-ennakkovalmennuksessa, työskentelymalli lastensuojelutarpeen selvitykseen ja työskentelymalli sukulais- ja läheissijaisvanhemmaksi haluavien valmennukseen ja valintaan ovat olleet perustana Pysäkki-mallille ja Lapsilähtöisen palvelutarpeen arvioinnin mallille. Kehittämisyhteistyötä on tehty yhdessä ammattilaisten ja lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Pysäkki-malli huostaanoton ja sijaishuollon tarpeen arviointiin

Pysäkki-malli on systemaattinen työskentelymalli huostaanoton ja sijaishuollon tarpeen arviointiin, ja se pyrkii selkiyttämään lastensuojelun työskentelyä.

Lapsilähtöinen palvelutarpeen arviointi

Lapsilähtöisessä palvelutarpeen arvioinnissa keskeistä on lapsen tarpeiden tunnistaminen ja lapsilähtöisen työskentelyn toteuttaminen ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen.

Systeeminen lastensuojelu

Malli tarjoaa vaihtoehdon lastensuojelun sosiaalityön kokonaisvaltaiseen kulttuurin muutokseen ja ihmissuhdetyön palauttamiseen lastensuojelun sosiaalityön ytimeen.