fbpx

Hanke on päättynyt. Tätä hankesivua ei enää päivitetä. Lisätietoja Pesäpuun päättyneistä hankkeista antaa toimistomme: toimisto(at)pesapuu.fi, p. 014 332 2500.

 

UP2US – Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus maakunnan voimavarana lastensuojelun sijaishuollossa on 3,5-vuotinen hanke, joka on osa STEA:n rahoittamaa ja Setlementtiliiton koordinoimaa Arvokas – eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelmaa. Haluamme vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia kehittämällä lastensuojelua ja erityisesti sijaishuoltoa yhdessä nuorten sekä ammattilaisten kanssa. Hankkeen vaikutuksina toivomme, että sijaishuollon piirissä asuvat lapset ja nuoret kokevat olevansa osallisia, arvokkaita ja turvassa omassa elämässään.

Jokainen lapsi on arvokas,
Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa turvassa,
Jokainen lapsi on elämässään osallinen,


Tämän turvaaminen on meidän kaikkien yhteinen tehtävä,
se on meistä kiinni – UP2US.

Hankkeen taustaa

UP2US-hanke vastaa tämänhetkiseen kansalliseen tarpeeseen uudistaa lastensuojelun sijaishuoltoa. Meneillään olevat rakenteelliset muutokset mahdollistavat uudenlaisen ja lapsen oikeuksia vahvistavan perustan hankkeen toteuttamiselle.

Hankkeen tarve perustuu niin tutkittuun tietoon (Kuntaliitto 2017. Heino, T. ym. 2012. Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuorina aikuisina. Kouluterveyskysely 2017), työntekijöiden kokemuksiin (#1000nimeä) ja laajaan sijaishuollossa asuvien tai asuneiden nuorten kuulemiseen (www.yhdessakoettua.fi) yms. Nuoret kokemusasiantuntijat ovat olleet mukana hankkeen suunnittelussa alusta asti.

Sijaishuollon asiakkaina aiemmin olleet ja tällä hetkellä olevat nuoret ovat nostaneet kokemusasiantuntijoiden vaikuttajaryhmissä ja foorumeissa esiin tarpeen vahvistaa vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta lastensuojelupalveluissa ja muissa palvelurakenteissa. Nuoret toivovat vertaiskokemuksia ja haluavat päästä myös vaikuttamaan asioihin. On merkittävää ja voimauttavaa saada kokemus siitä, että omalla elämäntarinallaan ja omien kokemusten kautta voi auttaa toisia samassa tilanteessa olevia.

Kokemusasiantuntijoiden mukaan ottaminen lastensuojelun eri prosesseihin on lisääntynyt ja monipuolistunut, mutta se ei ole systemaattista ja yhdenvertaista. Suomessa on edelleen alueita, joilla ei ole pystytty organisoimaan vertais- ja kehittäjäryhmää halukkaille nuorille. Pesäpuun koordinoimassa Voima Vaikuttaa! -verkostossa on yli 20 kehittäjäryhmää ympäri Suomen. Verkoston osallistujien mukaan toiminta koetaan voimauttavana ja nuorilla on suuri halu ja tarve vaikuttaa laajemminkin. Ryhmien nuoret toimivat kokemusasiantuntijoina esim. työntekijöiden koulutuksissa ja korkeakoulujen opintojaksoilla.

Meneillään olevat rakenteelliset muutokset mahdollistavat juuri nyt lastensuojelun kokemusasiantuntijatoiminnan sekä asiakkaiden kehittämis- ja vaikuttamistoiminnan juurruttamisen osaksi palvelujärjestelmää ja organisaatiorakenteita. Oikea-aikaisella ja osallisuutta tukevalla toiminnalla voidaan lisätä sijaishuollon asiakkaiden psyykkistä hyvinvointia ja toimijuutta. Kuntien ja maakuntien kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa, että kokemusasiantuntijatoiminta ja vertaistoiminnot jäävät palvelurakenteisiin osaksi lastensuojelun sijaishuoltoa.

Hankkeen pilottialueina ovat Keski-Suomi ja Pirkanmaa. Pääasiallisena kohderyhmänä on sijaishuollossa asuvat yli 13-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, joiden sijoitus on päättynyt (18–29-vuotiaat). Kohderyhmään kuuluvat myös sijaissisarukset. Tärkeitä kumppaneita ovat yliopistot ja korkeakoulut, lastensuojelun kunnallisella ja yksityisellä sektorilla toimivat ammattilaiset, lastensuojelun yhdyspintojen ammattilaiset (esim. koulu, terveydenhuolto, nuoriso- ja aikuissosiaalityö) sekä eri alojen opiskelijat. Tutkimusyhteistyötä tehdään erityisesti Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen kanssa.

Vaikka hanke toimii pääsääntöisesti pilottialueillaan, osa toiminnan vaikutuksista on valtakunnallisia jo hankeaikana ja yhteistyötahoja on myös valtakunnallisella tasolla. Taustafilosofiana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Kaikessa hankkeen toiminnassa on käytössä yhteiset Turvallisemman tilan periaatteet.


UP2US-hankkeen tavoitteet

Päätavoitteena on vahvistaa lastensuojelun sijaishuollossa asuvien ja asuneiden nuorten osallisuutta, turvallisuutta ja hyvinvointia edistämällä maakunnallista vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaa.

  • Kehitetään ja levitetään uusia menetelmiä kohdata ja tavoittaa sijaishuollossa asuvia ja asuneita nuoria.
  • Autetaan nuoria tunnistamaan omaan hyvinvointiinsa vaikuttavia tekijöitä sekä lisätään heidän oikeuksiensa toteutumista.
  • Lisätään kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä monipuolisesti maakunnissa.
  • Vahvistetaan nuorten osallisuutta omassa sijaishuoltopaikassaan vertaisarvioinnin avulla ja näin edistetään myös nuorten mahdollisuutta vaikuttaa oman sijaishuoltopaikkansa arkeen.

Nuorten mukaan ottaminen kehittämistoimintaan kokemusasiantuntijoina vahvistaa nuorten omaa toimijuutta, osallisuutta, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tukee kiinnittymistä yhteiskuntaan. Nuoren kiinnittyessä vahvemmin yhteiskuntaan syrjään jäämisen riski pienenee, mikä näkyy palvelutarpeen vähenemisenä tulevaisuudessa. Nuoren mukaan tuleminen tehdään mahdollisimman helpoksi. Kokemusasiantuntijana voi toimia monissa eri rooleissa sekä monesta eri näkökulmasta käsin. Koko hankkeen ajan sekä Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla toimivat maakunnalliset kehittäjäryhmät.

Toimintamme pohjautuu vahvaan kumppanuuteen ja yhdessä tekemiseen. Toiminnassamme on sisäänrakennettuina vahva eettinen arvopohja, voimavarakeskeisyys ja dialogisuus. Kaikilla on mahdollisuus osallistua itselleen sopivammalla tavalla. Osallisuutta ja kokemusasiantuntijuutta voi konkreettisesti ilmentää monin eri tavoin. Nuorilla on oma tärkeä tarinansa, joka ansaitsee tulla kuulluksi siltä osin, kun nuori on halukas ja valmis sitä jakamaan. Ensiarvoisen tärkeää on se, että toimintamme on sekä nuorille että muille osallisille turvallista. Hankeaikana järjestetään eri teemojen ympärillä yhteisfoorumeita sekä yhteistyötapaamisia nuorten, vanhempien, ammattilaisten ja päättäjien kanssa. Tavoitteena on mahdollistaa kuulluksi tuleminen ja toisen näkemyksistä oppiminen niin, että siitä hyötyvät ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat. Hanke lisää ymmärrystä lastensuojelun roolista ja merkityksestä yhteiskunnassa.

Viestimme hankkeen toiminnasta ja meiningeistä aktiivisesti somessa! Teemme myös videoita, joissa tarkastelemme lastensuojelua meidän asiantuntijoiden omista kokemuksista käsin, esimerkiksi sijaisperheissä asumisesta. Laita meidät seurantaan siis Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa.

Toimintaa nuorille

Tarjoamme sijaishuollossa asuville ja asuneille nuorille mahdollisuuksia osallistua yksilölliseen mentorointiin, erilaisiin vertaisryhmiin, kehittämiskahviloihin ja foorumeihin. Koko hankkeen ajan sekä Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla toimivat maakunnalliset kehittäjäryhmät.

”On ollut voimaannuttavaa olla osana ryhmää. Olen saanut itse paljon uusia ajatuksia ja toivottavasti saanut annettua uusia näkökulmia myös muille.” (Palaute nuorelta)

”Hyvää on ollut yhteinen toiminta ja motivaatio auttaa lastensuojelussa.” (Palaute nuorelta)

Käymme tapaamassa nuoria esim. nuorisokodeissa ja yhdessä nuorten kanssa tuotetaan erilaista materiaalia muille lastensuojelun piirissä oleville nuorille sekä eri alojen ammattilaisille.

Toimintaa kehitetään siihen osallistuvien nuorten toiveita ja tarpeita kuunnellen. Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle toiminnasta kiinnostuneelle nuorelle hänelle sopivaa toimintaa ja tapaa kehittää lastensuojelua.

Erityisen aktiivisia kaikesta toiminnasta ja meiningeistä koitamme olla somessa. Teemme myös YouTube-videoita, joissa tarkastellaan lastensuojelua meidän asiantuntijoiden omista kokemuksista käsin, esim. sijaisperheissä asumisesta, koulunkäynnistä jne. Laita meidät siis seurantaan FacebookissaInstagramissa ja YouTubessa.

Ammattilaisille

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan kytkeminen maakunnassa lastensuojelun rakenteisiin lisää nuorten osallisuutta, kuulluksi tulemista ja tasa-arvoa.

UP2US-hanke tarjoaa eri alojen ammattilaisille monenlaisia yhteistyön mahdollisuuksia. Hankkeen työntekijät jalkautuvat mielellään eri työyhteisöihin ja erilaisiin tilaisuuksiin tapaamaan nuoria ja työntekijöitä. Pyydäthän meitä rohkeasti mukaan!

Kehittämällä ja levittämällä uusia menetelmiä (esim. YouTube -videot) tuetaan ammattilaisia tavoittamaan ja kohtaamaan sijaishuollossa asuvia ja asuneita nuoria. Nuoret, ammattilaiset ja päättäjät pääsevät myös työskentelemään yhdessä, mikä auttaa kaikkia osallisia ymmärtämään toisiaan paremmin ja mahdolliset toista kohtaan koetut ennakkoluulot sekä jännitteet vähenevät.

Kehittämistyötä tehdään sekä nuorten että kentän toimijoiden tarpeista käsin. Koulutuksia toteutetaan pilottialueilla räätälöidysti huomioiden maakunnan, kunnan tai muun toimijan tarpeet. Materiaaleja valmistuu tarpeenmukaisesti. Koulutukset ja materiaalit suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kokemusasiantuntijoiden kanssa. Myös puheenvuorot erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa ovat mahdollisia. Näissäkin kokemusasiantuntijoilla on keskeinen rooli.

Olethan meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä. Voimme yhdessä miettiä, millainen yhteistyön muoto parhaiten palvelisi kaikkia.

”Oli kyllä todella mielenkiintoista kuulla, mitä kaikkea teette ja vielä hienompaa oli huomata, että lisääntyi itsellekin innostus ja motivaatio tätä työtä kohtaan. Se kun on ollut välillä vähän kateissa.” (Palaute ammattilaiselta)

Videot

Keskeisenä viestinnän ja monipuolisen tiedon välittämisen välineenä toimivat Facebook, Instagram ja YouTube. YouTube-videot ja muu monipuolinen vaikuttaminen mediassa tavoittaa niitäkin nuoria ja ammattilaisia, joita ei kasvotusten kohdata. Katriinan ja Onnin kuvaamien YouTube-videoiden välityksellä lastensuojelun sijaishuollossa asuvat ja asuneet eri-ikäiset lapset, nuoret ja aikuiset saavat tietoa ja vertaisuuden kokemuksia samankaltaisissa elämäntilanteissa olleiden nuorten aikuisten kertomuksista. Videoiden avulla voidaan myös lisätä ammattilaisten ja päättäjien ymmärrystä lastensuojelusta ja samalla vaikuttaa toimintatapoihin sekä päätöksiin tuottaen hyvinvointia sijaishuollossa asuville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Videot käsittelevät laajasti eri aiheita ja pureutuvat joihinkin teemoihin hyvinkin perusteellisesti. Tästä esimerkkinä Koulupolulla – videosarja, joka koostuu yhteensä 7 videosta ja kattaa koko kaaren päivähoidosta korkeakouluun. Meille voi myös ehdottaa mahdollisia aiheita tulevia videoita varten. Mistä sinun mielestäsi olisi tärkeää puhua? Mistä teemasta mielestäsi kaivattaisiin lisää tietoa ja omiin kokemuksiin pohjautuvaa asiantuntemusta?

”Sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa Päätöksenteko lastensuojelussa-kurssilla opiskelijat katsoivat UP2US-videota. Niitä pidettiin arvokkaina ja loppuesseissä melkein kaikki opiskelijat työstivät niitä ajatuksissaan.” (Palaute ammattilaiselta)

Kysy lisää

Kehittäjäsosiaalityöntekijä

Johanna
Liukkonen

044 715 0216