Tieteelliset tutkimukset ja opinnäytetyöt

Pesäpuussa pidetään tärkeänä, että kehittämistyöllä on myös tieteellistä pohjaa, mikä tukee toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja oppimista. Olemmekin avoimia ja motivoituneita tukemaan tutkimusta.

Pesäpuu sitoutuu omissa tutkimusta koskevissa ratkaisuissaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan normistoon hyvästä eettisestä käytännöstä. Pesäpuu on luonut käytännön, jonka pohjalta se luovuttaa toiminnassaan syntyneitä aineistoja tutkijoiden käyttöön. Mittava kehittämistoimintaan sidottu tutkimustyö tulee suunnitella jo hankkeen alkuvaiheessa. Silloin voidaan tehdä linjauksia tiedonkeruun ehdoista, luvista ja aineistojen luovuttamisesta, jotka tutkimuseettisesti perusteltuja ja jotka tukevat Pesäpuun oman tehtävän toteuttamista.

Pesäpuu pitää toivottavana, että tutkimusta toteuttava taho huolehtii siitä, että tutkimushanke on käynyt eettisen ennakkoarvioinnin. Eettisessä ennakkoarvioinnissa varmistetaan, että tutkimuseettiset kysymykset on ennakoitu seikkaperäisesti. Pesäpuun oma toiminta tutkimusetiikan osalta keskittyykin ensisijaisesti tutkimusluvan myöntämiseen.

Tutkimuslupa

Tutkimuslupaa on haettava Pesäpuun ulkopuolisten tahojen tekemiin tutkimuksiin, joissa käytetään Pesäpuun toiminnassa syntyneitä materiaaleja ja tietovarantoja tai joissa osallistutaan Pesäpuun toimintaan tutkimusaineiston hankkimiseksi. Lupa tarvitaan riippumatta siitä, miten aineistoa kerätään. Lupaa ei tarvita Pesäpuun julkisiin materiaaleihin (esimerkiksi Pesäpuun internet-sivuilla olevat materiaalit).

Mikäli tutkimuksen kohteina on esimerkiksi sijoitettuja, Pesäpuun toimintaan osallistuvia lapsia (ja heidän läheisiään), on tutkimuslupaa haettava myös kyseisiltä kunnilta, vanhemmilta ja lapsilta. Tutkimuslupaa hakevan on selvitettävä hakemuksen yhteydessä, miten kunnan, huoltajan ja lapsen suostumus hankitaan. Pesäpuu ei luovuta mitään yksittäisiä lapsia koskevia henkilötietoja, asiakaskertomuksia tai muita vastaavia tietoja ulkopuolisten tutkijoiden käyttöön ilman, että tällainen tiedonluovutus on suunniteltu yhteistyössä ja tutkimushanke on eettisesti ennakkoarvioitu ja tutkijalla on kaikki muilta tahoilta tarvittavat tutkimusluvat ja –sitoumukset.

Kaikki opinnäytetyöt eivät ole tutkimuksellisia. Opinnäyte voi olla kehittämishankkeeseen osallistumista tai erilaisia produktioita. Myös tämänkaltaista osallistumista varten tulee saada lupa hankkeen vastaavalta työntekijältä.

Pesäpuulla on käytössään tutkimusluvan hakemiseen laadittu lomake. Tutkijan on täytettävä lomake ja liitettävä hakemukseen tutkimussuunnitelma. Hakemuksen tarkistaa ja sen myöntämiseen ottaa kantaa tutkimuksen kohteena olevaa sektoria edustava työntekijä. Talon omana työnä tehtäviin tai ulkopuolelta tilattaviin tutkimuksiin laaditaan erillinen sopimus.

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS

Tutkimuslupa käsitellään Pesäpuussa ja tutkimukselle valittu yhteyshenkilö perehtyy tutkimussuunnitelmaan ja hakemukseen ja pyytää tarvittaessa hakijalta lisätietoja. Lupahakemusta arvioidaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän eettisen käytännön normiston (www.tenki.fi) ja Pesäpuun oman toiminnan (mm. aihe, tutkimusaineistojen hankinnan työllistävyys ja mahdolliset haitat Pesäpuun toimintojen kannalta) kannalta.

Pesäpuuhun tai sen toimintaan liittyvistä tutkimuksista toimitetaan tutkimuksen valmistuttua yksi kappale Pesäpuun arkistoon.

Copyright 2010 Pesäpuu ry | Toteutus: Anders Inno, layout: Grafiro, kuvitus: Lahja Kallinen

Käytössäsi on vanhentunut selain. Tämä sivusto on suunniteltu toimimaan moderneilla, web-standardeja tukevilla selaimilla.
Ole hyvä ja päivitä selaimesi uuteen tietoturvallisempaan versioon tai vaihda toiseen selaimeen:

Firefox Chrome Opera Safari IE8

Miksi päivittää? (englanniksi)

Jatka kaikesta huolimatta